Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:345:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 345, 20 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 345

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
20 december 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2301 av den 8 december 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Olio di Calabria (SGB)]

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2302 av den 8 december 2016 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Pomodoro di Pachino (SGB)]

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2303 av den 19 december 2016 om införande av en preliminär antidumpningstull beträffande import av vissa stänger av sådant slag som används som betongarmering med ursprung i Vitryssland

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2304 av den 19 december 2016 om formerna, strukturen, frekvensen och bedömningsindikatorerna för kvalitetsrapporterna om uppgifter som överförs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 ( 1 )

27

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2305 av den 19 december 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

37

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2306 av den 19 december 2016 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 december 2016 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 533/2007 för fjäderfäkött

39

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2307 av den 19 december 2016 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 december 2016 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2017 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 1385/2007 för fjäderfäkött

42

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2308 av den 19 december 2016 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de kvantiteter som begärts i ansökningar om importrättigheter som lämnats in under perioden 1–7 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) 2015/2078 för fjäderfäkött med ursprung i Ukraina

45

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2016/2309 av den 16 december 2016 om anpassning för fjärde gången av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ( 1 )

48

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2310 av den 17 oktober 2016 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller antagandet av prioriteringar för partnerskapet EU-Jordanien, inklusive pakten

50

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2311 av den 8 december 2016 om bemyndigande för vissa medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

53

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2312 av den 8 december 2016 om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

56

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2313 av den 8 december 2016 om bemyndigande för vissa medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Republiken Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

59

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/2314 av den 19 december 2016 om ändring av beslut (Gusp) 2015/778 om Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (insatsen Eunavfor MED Sophia)

62

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/2315 av den 19 december 2016 om ändring av rådets beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

65

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2316 av den 16 december 2016 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/1849 om åtgärder för att förhindra att skadegörare introduceras i och sprids inom unionen vad gäller vissa grönsaker med ursprung i Ghana

66

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2317 av den 16 december 2016 om ändring av kommissionens beslut 2008/294/EG och kommissionens genomförandebeslut 2013/654/EU, för att förenkla användning av mobilkommunikation ombord på luftfartyg (mobilkommunikationstjänster) i unionen [delgivet med nr C(2016) 8413]  ( 1 )

67

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2318 av den 16 december 2016 om ett undantag från ömsesidigt erkännande av godkännanden av biocidprodukter innehållande brodifakum som begärts av Spanien i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 [delgivet med nr C(2016) 8414]

72

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2319 av den 16 december 2016 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2015 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 [delgivet med nr C(2016) 8579]

74

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2320 av den 16 december 2016 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av nya lätta nyttofordon för kalenderåret 2015 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 [delgivet med nr C(2016) 8583]

96

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2321 av den 19 december 2016 om formatet för det återvinningsintyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg ( 1 )

112

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2322 av den 19 december 2016 om formatet för det intyg om slutförd fartygsåtervinning som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg ( 1 )

117

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2323 av den 19 december 2016 om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg ( 1 )

119

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2324 av den 19 december 2016 om formatet för den rapport om planerad start av fartygsåtervinning som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg ( 1 )

129

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2325 av den 19 december 2016 om formatet för det inventeringsintyg avseende farliga material som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg ( 1 )

131

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år ( EUT L 315, 1.12.2015 )

136

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top