EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:332:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 332, 18 december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 332

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
18 december 2015


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2015/2376 av den 8 december 2015 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2377 av den 26 oktober 2015 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

11

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

13

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2378 av den 15 december 2015 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 1156/2012

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2379 av den 16 december 2015 om undantag från förordningarna (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 969/2006 och (EG) nr 1067/2008, genomförandeförordning (EU) 2015/2081, förordning (EG) nr 1964/2006, genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 och förordning (EG) nr 1918/2006 vad gäller datum för inlämning av ansökningar om importlicenser och för utfärdande av importlicenser under 2016 inom ramen för tullkvoterna för spannmål, ris och olivolja, och om undantag från förordning (EG) nr 951/2006 vad gäller datum för utfärdande av exportlicenser under 2016 inom sektorerna för utomkvotssocker och utomkvotsisoglukos

46

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2380 av den 16 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av de representativa priserna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin

50

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2381 av den 17 december 2015 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen

52

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2382 av den 17 december 2015 om godkännande av ett preparat av alfa-galaktosidas (EC 3.2.1.22) framställt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) och endo-1,4-beta-glukanas (EC 3.2.1.4) framställt av Aspergillus niger (CBS 120604) som fodertillsats för värphöns och för mindre fjäderfäarter som föds upp för värpning (innehavare av godkännandet: Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

54

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2383 av den 17 december 2015 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 vad gäller förteckningen över foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentlig kontroll vid import ( 1 )

57

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2384 av den 17 december 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina och om avslutande av förfarandet beträffande import av viss aluminiumfolie med ursprung i Brasilien till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009

63

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2385 av den 17 december 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av viss aluminiumfolie med ursprung i Ryska federationen

91

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2386 av den 17 december 2015 om registrering av import av armeringsjärn med hög utmattningshållfasthet med ursprung i Folkrepubliken Kina

111

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2387 av den 17 december 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

114

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2388 av den 17 december 2015 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 december 2015 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 533/2007 för fjäderfäkött

116

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2389 av den 17 december 2015 om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 december 2015 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 1385/2007 för fjäderfäkött

119

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2390 av den 17 december 2015 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de kvantiteter som begärts i ansökningar om importrättigheter som lämnats in under perioden 1–7 december 2015 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom genomförandeförordning (EU) 2015/2078 för fjäderfäkött med ursprung i Ukraina

122

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2391 av den 17 december 2015 om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 april–30 juni 2016 inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom förordning (EG) nr 539/2007 för ägg och äggalbumin

124

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/2392 av den 17 december 2015 om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller rapportering till behöriga myndigheter av faktiska eller potentiella överträdelser av den förordningen

126

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2015/2393 av den 8 december 2015 om ändring av rådets arbetsordning

133

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2394 av den 8 december 2015 om den ståndpunkt som ska intas av medlemsstaterna på Europeiska unionens vägnar gällande de beslut som ska antas av Eurocontrols permanenta kommission vad gäller Eurocontrols roll och uppgifter och om centraliserade tjänster

136

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/2395 av den 10 december 2015 om ändring av genomförandebeslut 2010/99/EU om bemyndigande för Republiken Litauen att förlänga tillämpningen av en åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

140

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/2396 av den 10 december 2015 om ändring av genomförandebeslut 2009/1008/EU om bemyndigande för Republiken Lettland att förlänga tillämpningen av en åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

142

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2397 av den 16 december 2015 om utnämning av en spansk ledamot och en spansk suppleant i Regionkommittén

144

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2398 av den 17 december 2015 om uppgifter och handlingar avseende en ansökan rörande en fartygsåtervinningsanläggning i ett tredjeland vilka ska upptas i den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar ( 1 )

145

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2015/1835 av den 12 oktober 2015 om Europeiska försvarsbyråns stadga, säte och verksamhetsregler ( EUT L 266, 13.10.2015 )

156

 

*

Rättelse till Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/1938 av den 27 augusti 2015 om ändring av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/27) ( EUT L 282, 28.10.2015 )

158

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top