EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:295:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 295, 12 november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 295

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
12 november 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/2010 av den 11 november 2015 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1708/2005 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2011 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder gällande förteckningar över regionala och lokala självstyrelseorgan, vars exponeringar ska behandlas som exponeringar mot nationella regeringar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2012 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser förfaranden för beslut om att fastställa, beräkna och upphäva kapitaltillägg enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2013 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser standardavvikelser i förhållande till system för utjämning av hälsorisker i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2014 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på förfaranden och mallar för inlämnande av information till grupptillsynsmyndigheten och för utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2015 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande av förfaranden för att bedöma externa kreditvärderingar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2016 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser aktieindexet för den symmetriska justeringen av standardkapitalkravet för aktier i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2017 av den 11 november 2015 om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser de justerade faktorerna för beräkning av kapitalkravet för valutarisk för valutor som är knutna till euron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 2009/138/EG ( 1 )

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2018 av den 11 november 2015 om återtagande av godtagandet av åtagandet för två exporterande tillverkare enligt genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder

23

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2019 av den 11 november 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

39

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2020 av den 26 oktober 2015 om delegering till rådets generalsekreterare av befogenheten att utfärda laissez-passer-handlingar till medlemmar, tjänstemän och övriga anställda i Europeiska rådet och rådet samt till särskilda sökande enligt bilaga II till förordning (EU) nr 1417/2013 och om upphävande av beslut 2005/682/EG, Euratom

42

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/2021 av den 10 november 2015 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens ministerkonferens om Republiken Liberias anslutning till Världshandelsorganisationen

44

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2022 av den 10 november 2015 om ändring av beslut 2008/866/EG om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel vad gäller tillämpningsperioden [delgivet med nr C(2015) 7669]  ( 1 )

45

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 273/14/KOL av den 9 juli 2014 om finansieringen av Scandinavian Airlines genom den nya revolverande kreditfaciliteten (Norge) [2015/2023]

47

 

*

Beslut av Eftastaternas ständiga kommitté nr 2/2015/SC av den 24 september 2015 om inrättande av en tillfällig kommitté för den finansiella mekanismen för EES 2014–2021 [2015/2024]

63

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/327 av den 2 mars 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 vad gäller krav för utsläppande på marknaden och användningsvillkor för tillsatser som innehåller preparat ( EUT L 58, 3.3.2015 )

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top