Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:280:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 280, 24 oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 280

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
24 oktober 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om undertecknandet av protokollet till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2015/1910 av den 21 oktober 2015 om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för guazatin i eller på vissa produkter ( 1 )

2

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1911 av den 23 oktober 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1912 av den 23 oktober 2015 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden oktober 2015 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

18

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1913 av den 18 september 2015 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (CETS nr 196)

22

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1914 av den 18 september 2015 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (CETS nr 196)

24

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1915 av den 9 oktober 2015 om utnämning av två spanska ledamöter och tre spanska suppleanter i Regionkommittén

26

 

*

Beslut (Gusp) 2015/1916 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 20 oktober 2015 om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali) (Eucap Sahel Mali/3/2015)

28

 

*

Beslut (Gusp) 2015/1917 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 20 oktober 2015 om godtagande av Schweiz bidrag till Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali) (Eucap Sahel Mali/4/2015)

30

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1918 av den 22 oktober 2015 om inrättandet av ett system för administrativt stöd och samarbete (AAC-systemet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd [delgivet med nr C(2015) 7132]  ( 1 )

31

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/845 av den 27 maj 2015 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för azoxistrobin, klorantraniliprol, cyantraniliprol, dikamba, difenokonazol, fenpyroximat, fludioxonil, glufosinatammonium, imazapic, imazapyr, indoxakarb, isoxaflutol, mandipropamid, pentiopyrad, propikonazol, pyrimetanil, spirotetramat och trinexapak i eller på vissa produkter ( EUT L 138, 4.6.2015 )

38

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1514 av den 14 september 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ( EUT L 239, 15.9.2015 )

38

 

*

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2015/1524 av den 14 september 2015 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ( EUT L 239, 15.9.2015 )

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top