Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:360:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 360, 17 december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 360

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
17 december 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1334/2014 av den 16 december 2014 om godkännande av det verksamma ämnet gamma-cyhalotrin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 och om tillstånd för medlemsstaterna att förlänga provisoriska godkännanden som beviljats det verksamma ämnet ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1335/2014 av den 16 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

6

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1336/2014 av den 16 december 2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i form av tidigareläggning av den offentliga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver under 2015

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2014 av den 16 december 2014 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 947/2014 och (EU) nr 948/2014 vad gäller sista dagen för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring för smör och skummjölkspulver

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1338/2014 av den 16 december 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 439/2011 vad gäller en förlängning av undantaget från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ursprungsprodukter som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kap Verdes särskilda situation när det gäller vissa fiskeriprodukter som exporteras från detta land till Europeiska unionen

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1339/2014 av den 16 december 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens delegerade direktiv 2014/109/EU av den 10 oktober 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU genom fastställande av ett arkiv med varningsbilder som ska användas på tobaksvaror ( 1 )

22

 

 

BESLUT

 

 

2014/911/EU

 

*

Rådets beslut av den 4 december 2014 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland

28

 

*

Rådets beslut 2014/912/Gusp av den 15 december 2014 till stöd för fysisk säkerhet och lagerhantering som minskar risken för olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition i Sahelområdet

30

 

*

Rådets beslut 2014/913/Gusp av den 15 december 2014 till stöd för Haag-uppförandekoden och icke-spridning av ballistiska missiler inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

44

 

 

2014/914/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 15 december 2014 om ändring av genomförandebeslut 2014/170/EU om upprättande av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av IUU-fiske enligt förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske med avseende på Belize

53

 

*

Rådets beslut 2014/915/Gusp av den 16 december 2014 om ändring av beslut 2010/452/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia

56

 

 

2014/916/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 december 2014 om rättelse av bilagan till genomförandebeslut 2014/154/EU om tillstånd för utsläppande på marknaden av (6S)-5-metyltetrahydrofolsyra, glukosaminsalt, som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet under nr C(2014) 9452]

58

 

 

2014/917/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 december 2014 om fastställande av genomförandebestämmelser för rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller anmälan av förekomsten av skadegörare och de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit eller avser att vidta [delgivet med nr C(2014) 9460]

59

 

 

2014/918/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 december 2014 om avslutande av ett antisubventionsförfarande beträffande import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Folkrepubliken Kina, Indien och Vietnam

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top