EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:331:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 331, 18 november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 331

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
18 november 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1225/2014 av den 17 november 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1226/2014 av den 17 november 2014 om godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1227/2014 av den 17 november 2014 om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 879/2014

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1228/2014 av den 17 november 2014 om godkännande och icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk ( 1 )

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1229/2014 av den 17 november 2014 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1230/2014 av den 17 november 2014 om godkännande av kopparbilysinat som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

18

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1231/2014 av den 17 november 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

22

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/800/Gusp av den 17 november 2014 om inledande av Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) och om ändring av beslut 2014/486/Gusp

24

 

*

Rådets beslut 2014/801/Gusp av den 17 november 2014 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

26

 

 

2014/802/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 november 2014 om ändring av besluten 2010/470/EU och 2010/472/EU vad gäller djurhälsokrav avseende skrapie för handel med och import till unionen av embryon från får och getter [delgivet med nr C(2014) 8339]  ( 1 )

28

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2014/803/EU

 

*

Beslut nr 1/2014 av Gemensamma kommittén EU–Schweiz av den 10 oktober 2014 om fastställande av fall då det inte är nödvändigt att överföra de uppgifter som anges i artikel 3.3 första stycket i bilaga I till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om underlättande av kontroller och formaliteter vid godstransporter samt säkerhetsrelaterade tullåtgärder

38

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 ( EUT L 304, 22.11.2011 )

40

 

*

Rättelse till rådets beslut 2014/252/EU av den 14 april 2014 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd ( EUT L 134, 7.5.2014 )

43

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 552/2009 av den 22 juni 2009 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) ( EUT L 164, 26.6.2009 )

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top