EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:069:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 069, 8 mars 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.069.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 69

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
8 mars 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om tidpunkten för ikraftträdandet av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

1

 

 

2014/122/EU

 

*

Rådets beslut av den 11 februari 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 214/2014 av den 25 februari 2014 om ändring av bilagorna II, IV, XI, XII och XVIII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (1)

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller metoder för stöd till klimatförändringsmål, fastställande av delmål och mål i resultatramen samt nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna

65

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 216/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av förordning (EG) nr 2075/2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött (1)

85

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 217/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller Salmonella i slaktkroppar av svin (1)

93

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 218/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 och av förordning (EG) nr 2074/2005 (1)

95

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 219/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 vad gäller de särskilda kraven för besiktning efter slakt av tamsvin (1)

99

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 220/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 479/2009 vad gäller hänvisningar till det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen

101

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 221/2014 av den 7 mars 2014 om ändring av förordning (EG) nr 288/2009 vad gäller fastställande av den indikativa fördelningen av stödet enligt programmet för frukt och grönsaker i skolan

102

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 222/2014 av den 7 mars 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

105

 

 

BESLUT

 

 

2014/123/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 4 februari 2014 om fastställande av de kreditinstitut som är föremål för den samlade bedömningen (ECB/2014/3)

107

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2014/124/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 7 mars 2014 om stärkande av principen om lika lön för kvinnor och män genom bättre insyn (1)

112

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top