EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:328:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 328, 7 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.328.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 328

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjätte årgången
7 december 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/720/EU

 

*

Rådets beslut av den 15 november 2013 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko

1

 

 

Protokoll mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1270/2013 av den 15 november 2013 om fördelningen av de fiskemöjligheter som föreskrivs i protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko

40

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

42

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2013 av den 6 december 2013 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller polycykliska aromatiska kolväten ( 1 )

69

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1273/2013 av den 6 december 2013 om ändring av förordning (EU) nr 454/2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet ( 1 )

72

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1274/2013 av den 6 december 2013 om ändring och rättelse av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller vissa livsmedelstillsatser ( 1 )

79

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1275/2013 av den 6 december 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, kadmium, bly, nitrit, flyktig senapsolja och skadliga botaniska orenheter ( 1 )

86

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1276/2013 av den 6 december 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

93

 

 

BESLUT

 

 

2013/721/EU

 

*

Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2013 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

95

Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2011, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

97

 

 

2013/722/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 november 2013 om godkännande av årliga och fleråriga program som medlemsstaterna lagt fram för år 2014 och följande år för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser samt unionens finansiella stöd till dessa program [delgivet med nr C(2013) 8417]

101

 

 

2013/723/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 4 december 2013 om Europeiska unionens ekonomiska bidrag under 2013 till tre medlemsstaters (Kroatien, Spanien och Förenade kungariket) nationella program för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn [delgivet med nr C(2013) 8498]

118

 

 

2013/724/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 5 december 2013 om finansiellt stöd från unionen till nödåtgärder för bekämpning av Newcastlesjuka i Cypern under 2013 [delgivet med nr C(2013) 8560]

121

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top