Help Print this page 

Document L:2011:123:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 123, 12 maj 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.123.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 123

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
12 maj 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 453/2011 av den 4 maj 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av furfuraldehyd med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (1)

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 455/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

68

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 456/2011 av den 11 maj 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

70

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 343/09/KOL av den 23 juli 2009 om de fastighetstransaktioner som Time kommun varit inblandad i och som rör fastigheter med beteckningarna 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70 och 2/32 (Norge)

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top