Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 63, 10 mars 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.063.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 63

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
10 mars 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 230/2011 av den 9 mars 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 992/95 när det gäller unionstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i Norge

2

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 231/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 232/2011 av den 9 mars 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

15

 

 

BESLUT

 

 

2011/153/EU

 

*

Rådets beslut av den 28 februari 2011 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

17

 

 

2011/154/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 mars 2011 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien

21

 

 

2011/155/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 mars 2011 om offentliggörande och förvaltning av det referensdokument som avses i artikel 27.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen [delgivet med nr K(2011) 1536]  (1)

22

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftastaternas ständiga kommitté nr 3/2010/SC av den 1 juli 2010 om intern kostnadsdelning

26

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top