Help Print this page 

Document L:2011:057:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 57, 2 mars 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.057.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 57

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
2 mars 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut 2011/133/Gusp av den 21 februari 2011 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om fastställande av en ram för Montenegros deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser

1

Avtal mellan Europeiska unionen och Montenegro om fastställande av en ram för Montenegros deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 201/2011 av den 1 mars 2011 om utformningen av försäkran om överensstämmelse med en godkänd typ av järnvägsfordon (1)

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 202/2011 av den 1 mars 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1005/2008 när det gäller definitionen av fiskeriprodukter och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 när det gäller mallar för förhandsmeddelanden, mål för hamninspektioner och godkända fångstdokumentationssystem antagna av regionala fiskeriorganisationer

10

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 203/2011 av den 1 mars 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/18/EU av den 1 mars 2011 om ändring av bilagorna II, V och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1)

21

 

 

BESLUT

 

 

2011/134/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 24 mars 2010 om det statliga stöd C 4/03 (f.d. NN 102/02) som Italien har genomfört till förmån för WAM SpA [delgivet med nr K(2010) 1711 cor.]  (1)

29

 

 

2011/135/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 1 mars 2011 om förlängning av giltighetstiden för beslut 2009/251/EG om skyldighet för medlemsstaterna att se till att biociden dimetylfumarat inte släpps ut eller tillhandahålls på marknaden [delgivet med nr K(2011) 1174]  (1)

43

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2011/136/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 1 mars 2011 om riktlinjer för tillämpningen av reglerna för uppgiftsskydd i systemet för konsumentskyddssamarbete (CPCS)

44

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon med avseende på särskilda krav för elektrisk framdrivning

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top