Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:053:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 53, 26 februari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.053.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 53

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
26 februari 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/129/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 september 2010 om Europeiska unionens ståndpunkt i gemensamma kommittén EU–Schweiz som inrättades genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media 2007 avseende ett beslut i gemensamma kommittén om uppdatering av artikel 1 i bilaga I till avtalet

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 183/2011 av den 22 februari 2011 om ändring av bilagorna IV och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”) (1)

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 184/2011 av den 25 februari 2011 om godkännande av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fodertillsats för kycklingar för uppfödning till värphöns, kalkoner, mindre fågelarter, andra burfåglar och fågelvilt (innehavare av godkännandet Calpis Co. Ltd Japan, som företräds av Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

33

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 185/2011 av den 25 februari 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 499/96 när det gäller unionstullkvoter för viss fisk, vissa fiskeriprodukter och levande hästar med ursprung i Island

36

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 186/2011 av den 25 februari 2011 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier

41

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 187/2011 av den 25 februari 2011 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung (1)

45

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 188/2011 av den 25 februari 2011 om genomförandebestämmelser för rådets direktiv 91/414/EEG rörande förfarandet för bedömning av verksamma ämnen som inte salufördes två år efter datum för anmälan av det direktivet (1)

51

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 189/2011 av den 25 februari 2011 om ändring av bilagorna VII och IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1)

56

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 190/2011 av den 25 februari 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

61

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 191/2011 av den 25 februari 2011 om försäljningspriser för spannmål inom den sjunde enskilda anbudsinfordran inom ramen för de anbudsförfaranden som inletts genom förordning (EU) nr 1017/2010

63

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 192/2011 av den 25 februari 2011 om fastställande av särskilda åtgärder när det gäller stöd för privat lagring av griskött enligt förordning (EU) nr 68/2011

65

 

 

BESLUT

 

 

2011/130/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 februari 2011 om fastställande av minimikrav för behandling över gränserna av dokument som signerats elektroniskt av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden [delgivet med nr K(2011) 1081]  (1)

66

 

 

2011/131/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 februari 2011 om ändring av bilaga II till beslut 2006/766/EG vad gäller införande av Fiji i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera fiskeriprodukter för användning som livsmedel [delgivet med nr K(2011) 1082]  (1)

73

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2009/870/EG av den 27 november 2009 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningen över gränskontrollstationer (EUT L 315 av den 2.12.2009)

74

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top