Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 256, 30 september 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.256.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 256

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
30 september 2010


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 862/2010/EU av den 22 september 2010 om unionens deltagande i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus) som genomförs av flera medlemsstater (1)

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 863/2010 av den 29 september 2010 om ändring av förordning (EG) nr 967/2006 beträffande tidsfristerna för export av och avgiftsuttag på socker som produceras utöver kvoterna

15

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 864/2010 av den 29 september 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 865/2010 av den 29 september 2010 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för smör för den sjunde enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 446/2010

19

 

 

BESLUT

 

 

2010/579/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 27 september 2010 om bemyndigande för Förbundsrepubliken Tyskland och Storhertigdömet Luxemburg att genomföra en åtgärd som avviker från artikel 5 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

20

 

 

2010/580/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 27 september 2010 om bemyndigande för Konungariket Nederländerna att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt

22

 

 

2010/581/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 27 september 2010 om bemyndigande för Republiken Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 26.1 a och artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

24

 

 

2010/582/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 27 september 2010 om bemyndigande för Republiken Frankrike och Republiken Italien att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 5 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

26

 

 

2010/583/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 27 september 2010 om bemyndigande för Rumänien att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

27

 

 

2010/584/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 27 september 2010 om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

29

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 43/10/KOL av den 10 februari 2010 om ändring av förteckningen i punkt 1.2.39 i kapitel I i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet över de gränskontrollstationer i Island och Norge som godkänts för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter från tredjeländer och om upphävande av Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 301/08/KOL av den 21 maj 2008

30

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2008/43/EG av den 4 april 2008 om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG (EUT L 94 av den 5.4.2008)

34

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 966/2009 av den 15 oktober 2009 om ändring av förordning (EG) nr 657/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever (EUT L 271 av den 16.10.2009)

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top