Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:339:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 339, 22 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.339.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 339

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
22 december 2009


Innehållsförteckning

 

V   Rättsakter som från och med den 1 december 2009 antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Euratomfördraget

Sida

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OBLIGATORISKT

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1265/2009 av den 21 december 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1266/2009 av den 16 december 2009 om anpassning för tionde gången till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1267/2009 av den 18 december 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 194/2008 rörande förlängning och skärpning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar

24

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1268/2009 av den 21 december 2009 om undantag av Ices-delområdena 27 och 28.2 från vissa begränsningar av fiskeansträngningarna och registreringsskyldigheter för 2010, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1098/2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1269/2009 av den 21 december 2009 om ändring av förordning (EG) nr 243/2007 vad gäller den lägsta tillsatshalten i foder för slaktgrisar (1)

27

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1270/2009 av den 21 december 2009 om permanent godkännande av vissa fodertillsatser (1)

28

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1271/2009 av den 21 december 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

32

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE INTE ÄR OBLIGATORISKT

 

 

2009/991/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 december 2009 om beviljande av statligt stöd från myndigheterna i Republiken Lettland för inköp av jordbruksmark mellan den 1 januari 2010 och den 31 december 2013

34

 

 

2009/992/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2009 om minimikrav för de uppgifter som ska föras in i det nationella elektroniska registret över vägtransportföretag [delgivet med nr K(2009) 9959]  (1)

36

 

 

2009/993/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2009 om ändring av beslut 2006/133/EG om att ålägga medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) när det gäller andra områden i Portugal än sådana där det är känt att den inte förekommer [delgivet med nr K(2009) 10046]

40

 

 

2009/994/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2009 om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien vad gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien [delgivet med nr K(2009) 10048]  (1)

41

 

 

2009/995/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2009 om ändring av beslut 2007/716/EG vad gäller vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorerna i Bulgarien [delgivet med nr K(2009) 10049]  (1)

44

 

 

2009/996/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2009 om ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen för 2009 för att täcka Tysklands, Spaniens, Italiens, Maltas, Nederländernas, Portugals och Sloveniens utgifter för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter [delgivet med nr K(2009) 10050]

49

 

 

2009/997/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 2009 om förlängning av tillgänglighetsperioden för Europeiska unionens makroekonomiska stöd till Libanon

54

 

 

2009/998/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2009/27)

55

 

 

2009/999/EU

 

*

Beslut fattat av Europols styrelse den 1 december 2009 om godkännande av de villkor och förfaranden som föreskrivs av Europol om justering av beloppen i bilagan till styrelsens beslut av den 16 november 1999 om skatter på löner och arvoden som betalas till Europols personal till förmån för Europol

58

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 661/2008 av den 8 juli 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 och en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 384/96 (EUT L 185 av den 12.7.2008)

59

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2008/577/EG av den 4 juli 2008 om godtagande av de åtaganden som erbjudits inom ramen för antidumpningsförfarandet beträffande ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland och Ukraina (EUT L 185 av den 12.7.2008)

59

 

*

Rättelse till rådets direktiv 2005/19/EG av den 17 februari 2005 om ändring av direktiv 90/434/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater (EUT L 58 av den 4.3.2005)

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top