Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 273, 17 oktober 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.273.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 273

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
17 oktober 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 969/2009 av den 16 oktober 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 970/2009 av den 16 oktober 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av oktober 2009 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 971/2009 av den 16 oktober 2009 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de sju första dagarna av oktober 2009 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 616/2007

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 972/2009 av den 16 oktober 2009 om ändring av förordning (EG) nr 963/2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 oktober 2009

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 973/2009 av den 16 oktober 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

10

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2009/131/EG av den 16 oktober 2009 om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1)

12

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Europaparlamentet och rådet

 

 

2009/762/EG

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 16 september 2009 om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

14

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

BESLUT

 

 

2009/763/EG

 

*

Beslut nr 1/2009 av kommittén för landtransporter mellan gemenskapen och Schweiz av den 16 juni 2009 om ändring av bilaga 1 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om gods- och persontransporter på väg och järnväg

15

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 290/2009 av den 31 mars 2009 om ändring av förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (EUT L 94 av den 8.4.2009)

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top