Help Print this page 

Document L:2009:123:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 123, 19 maj 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.123.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 123

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
19 maj 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 406/2009 av den 18 maj 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 407/2009 av den 14 maj 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 408/2009 av den 18 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 793/2006 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

62

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 409/2009 av den 18 maj 2009 om fastställande av gemenskapens omräkningsfaktorer och presentationskoder för att räkna om fiskens beredda vikt till färskvikt, och om ändring av förordning (EEG) nr 2807/83

78

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/388/EG

 

*

Rådets beslut av den 11 maj 2009 om utnämning och ersättande av ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

86

 

 

Kommissionen

 

 

2009/389/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 juli 2008 om det statliga stöd som Italien planerar att genomföra till förmån för stålföretaget Lucchini Siderurgica SpA C 25/2000 (ex N 149/99) [delgivet med nr K(2008) 3515]  (1)

87

 

 

RIKTLINJER

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2009/390/EG

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 7 maj 2009 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2009/9)

94

 

 

2009/391/EG

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 7 maj 2009 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2009/10)

99

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 275/2009 av den 2 april 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 91 av den 3.4.2009)

100

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top