EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:040:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 40, 11 februari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 40

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
11 februari 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 122/2009 av den 10 februari 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 123/2009 av den 10 februari 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1266/2007 när det gäller villkor för förflyttning av djur inom samma restriktionszon och villkoren för undantag för djur från utförselförbudet i rådets direktiv 2000/75/EG (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 124/2009 av den 10 februari 2009 om fastställande av högsta tillåtna halter av koccidiostatika eller histomonostatika i livsmedel till följd av oundviklig korskontamination av foder som de inte är avsedda för (1)

7

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2009/7/EG av den 10 februari 2009 om ändring av bilagorna I, II, IV och V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

12

 

*

Kommissionens direktiv 2009/8/EG av den 10 februari 2009 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG beträffande högsta tillåtna halter av oundviklig korskontamination av koccidiostatika eller histomonostatika i foder som de inte är avsedda för (1)

19

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/109/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 februari 2009 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med vissa undantag avseende saluföring av utsädesblandningar som är avsedda att användas som foderväxter i enlighet med rådets direktiv 66/401/EEG för att fastställa om vissa arter som inte förtecknas i rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/55/EG eller 2002/57/EG uppfyller kraven för att kunna tas upp i artikel 2.1 A i direktiv 66/401/EEG [delgivet med nr K(2009) 724]  (1)

26

 

 

2009/110/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 februari 2009 om ett finansiellt stöd från gemenskapen till nödåtgärder för bekämpning av Newcastlesjuka i Tyskland 2008 [delgivet med nr K(2009) 712]

31

 

 

2009/111/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 10 februari 2009 om offentliggörande av hänvisningen till standarden EN 3–8:2006 ”Handbrandsläckare – Del 8: Tilläggskrav till EN 3–7 för konstruktion, motstånd mot tryck och mekaniska provningar för behållare med högsta tillåtet tryck lika med eller lägre än 30 bar” i enlighet med direktiv 97/23/EG om tryckbärande anordningar [delgivet med nr K(2009) 739]  (1)

33

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Rådet

 

 

2009/112/EG

 

*

Rådets rekommendation av den 10 februari 2009 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjunde EUF) för räkenskapsåret 2007

35

 

 

2009/113/EG

 

*

Rådets rekommendation av den 10 februari 2009 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) för räkenskapsåret 2007

36

 

 

2009/114/EG

 

*

Rådets rekommendation av den 10 februari 2009 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (nionde EUF) för räkenskapsåret 2007

37

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

Kommissionen

 

 

2009/115/EG

 

*

Beslut nr 1/2008 av gemenskapens och Schweiz gemensamma luftfartskommitté som inrättas i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart av den 16 december 2008 om ersättning av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart

38

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2009/116/Gusp av den 10 februari 2009 om förlängning och ändring av gemensam ståndpunkt 2004/133/Gusp om restriktiva åtgärder mot extremister i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM)

56

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (EUT L 3 av den 5.1.2008)

58

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top