EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:335:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 335, 13 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 335

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
13 december 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1241/2008 av den 12 december 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1242/2008 av den 8 december 2008 om upprättande av en gemenskapstypologi för jordbruksföretag

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1243/2008 av den 12 december 2008 om ändring av bilagorna III och VI till direktiv 2006/141/EG när det gäller krav på sammansättning av vissa modersmjölksersättningar (1)

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1244/2008 av den 12 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1614/2000 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsvaror” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kambodjas särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1245/2008 av den 12 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1615/2000 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet ”ursprungsvaror” som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Nepals särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1246/2008 av den 12 december 2008 om ändring av artikel 23.2 i och bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller den finansiella överföringen från den gemensamma organisationen av marknaden för vin till landsbygdsutveckling

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1247/2008 av den 11 december 2008 om undantag från förordningarna (EG) nr 2402/96, (EG) nr 2058/96, (EG) nr 2305/2003, EG) nr 955/2005, (EG) nr 969/2006, (EG) nr 1918/2006, (EG) nr 1964/2006, (EG) nr 1002/2007, 27/2008 och (EG) nr 1067/2008 när det gäller tidpunkter för inlämnande av ansökningar om och utfärdande av importlicenser under 2009 inom ramen för tullkvoterna för sötpotatis, maniokstärkelse, maniok, spannmål, ris och olivolja och om undantag från förordningarna (EG) nr 382/2008, (EG) nr 1518/2003, (EG) nr 596/2004 och (EG) nr 633/2004 när det gäller tidpunkter för utfärdande av exportlicenser under 2009 inom sektorerna för nötkött, griskött, ägg och fjäderfäkött

35

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/939/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 december 2008 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

39

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

41

 

 

Kommissionen

 

 

2008/940/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 oktober 2008 om fastställande av standardkrav för rapporter inom de nationella program för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar och zoonoser som medfinansieras av gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 6032]  (1)

61

 

 

2008/941/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen [delgivet med nr K(2008) 7803]  (1)

91

 

 

2008/942/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 december 2008 om anpassningen av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2007, den 1 september 2007, den 1 oktober 2007, den 1 november 2007, den 1 december 2007 och den 1 januari 2008 på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer

94

 

 

2008/943/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 december 2008 om att inte ta upp benolja i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2008) 8083]  (1)

97

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel

99

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top