Help Print this page 

Document L:2008:309:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 309, 20 november 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 309

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
20 november 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1148/2008 av den 19 november 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1149/2008 av den 19 november 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1150/2008 av den 19 november 2008 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2009 för får, getter, fårkött och getkött

5

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2008/874/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 14 november 2008 om genomförande av förordning ECB/2008/11 av den 23 oktober 2008 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter (ECB/2008/15)

8

 

 

IV   Andra rättsakter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Gemensamma EES-kommittén

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

12

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 96/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

15

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 97/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

17

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 98/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

19

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 99/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

21

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 100/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

22

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 101/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

24

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 102/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

26

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 103/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

29

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 104/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

30

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 105/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga XVIII (Hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsrätt, samt lika behandling för kvinnor och män) till EES-avtalet

31

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 106/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

33

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 107/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

35

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 108/2008 av den 26 september 2008 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

37

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 109/2008 av den 26 september 2008 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

39

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 95/45/EG av den 26 juli 1995 om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedel (EGT L 226 av den 22.9.1995)

41

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 614/2007 av den 23 maj 2007 om det finansiella instrumentet för miljön (Life+) (EUT L 149 av den 9.6.2007)

42

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top