Help Print this page 

Document L:2008:285:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 285, 29 oktober 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 285

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
29 oktober 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1061/2008 av den 28 oktober 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1062/2008 av den 28 oktober 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 453/2008 om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen när det gäller förfaranden för säsongsjustering och kvalitetsrapporter (1)

3

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/100/EG av den 28 oktober 2008 om ändring av rådets direktiv 90/496/EEG om näringsvärdesdeklaration för livsmedel när det gäller rekommenderat dagligt intag, omräkningsfaktorer för energivärde och definitioner (1)

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Europaparlamentet och rådet

 

 

2008/818/EG

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut av den 22 oktober 2008 om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

13

 

 

Kommissionen

 

 

2008/819/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 oktober 2008 om att inte ta upp butralin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2008) 6066]  (1)

15

 

 

2008/820/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 oktober 2008 om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 för att ta hänsyn till Swazilands speciella situation när det gäller kärnspinngarn [delgivet med nr K(2008) 6133]

17

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/821/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 av den 3 oktober 2008 om utnämning av chefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/822/Gusp av den 27 oktober 2008 om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets gemensamma ståndpunkt 2008/652/Gusp av den 7 augusti 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 213 av den 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top