Help Print this page 

Document L:2008:201:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 201, 30 juli 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 201

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
30 juli 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (kodifierad version)

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 734/2008 av den 15 juli 2008 om skydd av känsliga marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 735/2008 av den 29 juli 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 736/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeriprodukter

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 737/2008 av den 28 juli 2008 om utseende av gemenskapens referenslaboratorier för kräftdjurssjukdomar, rabies och bovin tuberkulos, om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorier för rabies och bovin tuberkulos samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 738/2008 av den 28 juli 2008 om ändring för tolfte gången av förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 739/2008 av den 28 juli 2008 om förbud mot fiske efter fläckpagell i Ices-områdena VI, VII och VIII (EG-vatten och vatten över vilka tredjeland inte har jurisdiktion eller utövar suveräna rättigheter) med fartyg som seglar under en medlemsstats flagg med undantag för Spanien, Frankrike, Irland och Förenade kungariket

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 740/2008 av den 29 juli 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1418/2007 när det gäller de förfaranden som ska följas vid export av avfall till vissa länder (1)

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 741/2008 av den 29 juli 2008 om utfärdande av importlicenser på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2008–30 juni 2009 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 996/97 för fryst mellangärde från nötkreatur

45

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2008/81/EG av den 29 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp difenakum som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

46

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 742/2008/EG av den 9 juli 2008 om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att öka livskvaliteten för äldre människor genom användning av ny informations- och kommunikationsteknik (1)

49

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 743/2008/EG av den 9 juli 2008 om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling (1)

58

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/624/EG

 

*

Rådets beslut av den 8 juli 2008 om utnämning av fyra franska ledamöter och fyra franska suppleanter i Regionkommittén

68

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Föreskrifter nr 30 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av pneumatiska däck för motorfordon och släpvagnar till dessa

70

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top