Help Print this page 

Document L:2008:084:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 84, 26 mars 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 84

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
26 mars 2008


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

Sida

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/231/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 1 februari 2008 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet hos delsystemet Drift i det transeuropeiska järnvägssystem för höghastighetståg som avses i artikel 6.1 i rådets direktiv 96/48/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2002/734/EG av den 30 maj 2002 [delgivet med nr K(2008) 356]  (1)

1

 

 

2008/232/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 februari 2008 om tekniska specifikationer för driftskompatibiliteten avseende delsystemet Rullande materiel i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg [delgivet med nr K(2008) 648]  (1)

132

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europeiska centralbankens riktlinje av den 1 augusti 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning) (ECB/2007/9) (EUT L 341, 27.12.2007)

393

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top