Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:076:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 76, 19 mars 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 76

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
19 mars 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 247/2008 av den 17 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden)

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 248/2008 av den 17 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller de nationella kvoterna för mjölk

6

 

*

Rådets förordning (EG) nr 249/2008 av den 17 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1425/2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 250/2008 av den 18 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 251/2008 av den 18 mars 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2008 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 252/2008 av den 18 mars 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2008 inom ramen för de tullkvoter för vissa ägg- och äggalbuminprodukter som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 253/2008 av den 18 mars 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2008 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 254/2008 av den 18 mars 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2008 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 255/2008 av den 18 mars 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2008 inom ramen för den tullkvot för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1383/2007

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 256/2008 av den 18 mars 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2008 inom ramen för den tullkvot för vissa köttprodukter med ursprung i Schweiz som öppnades genom förordning (EG) nr 1399/2007

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 257/2008 av den 18 mars 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av mars 2008 inom ramen för den tullkvot för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 1382/2007

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 258/2008 av den 18 mars 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 259/2008 av den 18 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller offentliggörande av uppgifter om de stödmottagare som får stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 260/2008 av den 18 mars 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 genom fastställande av bilaga VII med en förteckning över kombinationer av verksamt ämne/produkt som omfattas av ett undantag vid behandling med rökningsmedel efter skörd (1)

31

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/10/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

33

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/11/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter (1)

37

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/12/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

39

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/13/EG av den 11 mars 2008 om upphävande av rådets direktiv 84/539/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin (1)

41

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG av den 11 mars 2008 om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

42

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/19/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2002/83/EG om livförsäkring, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

44

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/20/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter (1)

46

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/21/EG av den 11 mars 2008 om ändring av rådets direktiv 91/675/EEG om inrättande av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

48

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/22/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter, vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

50

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/23/EG av den 11 mars 2008 om ändring av direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

54

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/233/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 17 mars 2008 om ändring av beslut 2004/558/EG om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram [delgivet med nr K(2008) 1004]  (1)

56

 

 

2008/234/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 mars 2008 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att vissa administrativa regioner i Polen är officiellt fria från enzootisk bovin leukos [delgivet med nr K(2008) 974]  (1)

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top