EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 337, 21 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 337

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
21 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1530/2007/EG av den 24 oktober 2007 om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1531/2007 av den 10 december 2007 om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstan

2

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1532/2007 av den 17 december 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 3491/90 om import av ris med ursprung i Bangladesh

19

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1533/2007 av den 17 december 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 2015/2006 och (EG) nr 41/2007 vad gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1534/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1536/2007 av den 20 december 2007 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1659/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa tegelstenar av magnesia med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina, samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

42

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1537/2007 av den 20 december 2007 om beviljande av bidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till beredningsindustrin under perioden 1 januari–31 mars 2007

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1538/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 327/98 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris

49

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1539/2007 av den 20 december 2007 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky under perioden 2007/2008

50

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1540/2007 av den 20 december 2007 om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Irish whiskey under perioden 2007–2008

52

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1541/2007 av den 20 december 2007 om bevis på tullbehandling vid import av socker till tredjeland enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999

54

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1542/2007 av den 20 december 2007 om landning och vägning av sill och strömming, makrill och taggmakrill

56

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1543/2007 av den 20 december 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör och av förordning (EG) nr 582/2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver

62

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1544/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2707/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter till skolelever

64

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1545/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av tilläggskvantiteten för rörråsocker med ursprung i AVS-länderna och Indien för leverans till raffinaderier under perioden 1 oktober 2007–30 september 2008

67

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1546/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1898/2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad

68

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1547/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av en övergångsperiod för att avföra Republiken Kap Verde från förteckningen över länder som omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet

70

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1548/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelningarna IV och IVa i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror

71

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1549/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 616/2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer

75

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1550/2007 av den 20 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

79

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1551/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

85

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1552/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

87

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1553/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

89

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1554/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

90

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1555/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

91

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1556/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

94

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1557/2007 av den 20 december 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

98

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/76/EG av den 20 december 2007 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa fludioxonil, klomazon och prosulfokarb som verksamma ämnen (1)

100

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/858/EG

 

*

Rådets beslut av den 17 december 2007 om utnämning av ordförande för överklagandenämnden vid Gemenskapens växtsortsmyndighet och ordförandens ersättare

105

 

 

2007/859/EG

 

*

Rådets beslut av den 22 oktober 2007 om ingående av protokollet om ändring av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Thailand om produktion och saluförande av samt handel med maniok

106

Protokoll om ändring av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Thailand om produktion och saluförande av samt handel med maniok

108

 

 

2007/860/EG

 

*

Rådets beslut av den 10 december 2007 om gemenskapens makroekonomiska stöd till Libanon

111

 

 

2007/861/EG

 

*

Rådets beslut av den 10 december 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

113

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

114

 

 

Kommissionen

 

 

2007/862/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 december 2007 om ändring av beslut 2006/805/EG när det gäller djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i Ungern och Slovakien [delgivet med nr K(2007) 6158]  (1)

119

 

 

2007/863/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 december 2007 om beviljande av ett undantag på begäran av Förenade kungariket för Nordirlands räkning i enlighet med rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket [delgivet med nr K(2007) 6281]

122

 

 

2007/864/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom köttsektorn i Polen [delgivet med nr K(2007) 6490]  (1)

127

 

 

2007/865/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom köttsektorn i Polen [delgivet med nr K(2007) 6494]  (1)

129

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top