Help Print this page 

Document L:2007:305:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 305, 23 november 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 305

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
23 november 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1361/2007 av den 22 november 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1362/2007 av den 22 november 2007 om registrering av en beteckning i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” (Salame Cremona [SGB])

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1363/2007 av den 22 november 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1364/2007 av den 22 november 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1365/2007 av den 22 november 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1366/2007 av den 22 november 2007 om fastställande av att tilldelning inte skall ske av vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1367/2007 av den 22 november 2007 om utfärdande av exportlicens för vin

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1368/2007 av den 22 november 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1369/2007 av den 22 november 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

18

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/67/EG av den 22 november 2007 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen (1)

22

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/754/EG

 

*

Beslut nr 1/2007 av associeringsrådet EU–Tunisien av den 9 november 2007 om inrättande av underkommittén ”Mänskliga rättigheter och demokrati”

24

 

 

2007/755/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 november 2007 om utnämning av en särskild samordnare för stabilitetspakten för sydöstra Europa

28

 

 

Kommissionen

 

 

2007/756/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG [delgivet med nr K(2007) 5357]

30

 

 

2007/757/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 november 2007 om finansiellt stöd från gemenskapen för vissa åtgärder för djurhälsa och djurs välbefinnande och vissa tekniska och vetenskapliga åtgärder

52

 

 

2007/758/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 november 2007 om tillstånd för medlemsstaterna att förlänga provisoriska godkännanden som beviljats det nya verksamma ämnet boskalid [delgivet med nr K(2007) 5477]  (1)

54

 

 

2007/759/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 november 2007 om ändring av beslut 2006/504/EG avseende kontrollfrekvensen för jordnötter och jordnötsprodukter med ursprung i eller som sänds från Brasilien på grund av risken att de kan innehålla aflatoxiner [delgivet med nr K(2007) 5516]  (1)

56

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådtes gemensamma åtgärd 2007/760/GUSP av den 22 november 2007 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2005/190/GUSP om Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, Eujust LEX

58

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/761/GUSP av den 22 november 2007 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Elfenbenskusten

61

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/762/GUSP av den 22 november 2007 om Europeiska unionens deltagande i Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (Kedo)

62

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top