EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:337:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 337, 05 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 337

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
5 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1783/2006 av den 4 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1784/2006 av den 4 december 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 beträffande användning av agens i tillverkningsprocesser

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1785/2006 av den 4 december 2006 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för 2007 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1786/2006 av den 4 december 2006 om ändring av bilagorna III B, IV och VI till rådets förordning (EG) nr 517/94 rörande textilkvoter för 2007

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1787/2006 av den 4 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering

17

 

*

Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

21

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 17 november 2006 om undertecknande på gemenskapens vägnar av ett protokoll till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, rörande bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (PECA)

33

Protokoll till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, rörande bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (PECA)

34

 

*

Rådets beslut av den 20 november 2006 om ingående av ett protokoll till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, rörande bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (PECA)

43

 

*

Rådets beslut av den 28 november 2006 om gemenskapens anslutning till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrifter nr 107 om enhetliga bestämmelser för godkännande av fordon enligt kategori M2 eller M3 avseende deras allmänna konstruktion ( 1 )

45

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2006 om godkännande av medlemsstaternas program för år 2007 för utrotning och övervakning av djursjukdomar och av vissa transmissibla spongiforma encefalopatier och för förebyggande av zoonoser [delgivet med nr K(2006) 5677]

46

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2006 om godkännande av Bulgariens och Rumäniens program för år 2007 för utrotning och övervakning av djursjukdomar och av vissa transmissibla spongiforma encefalopatier och för förebyggande av zoonoser och om ändring av beslut 2006/687/EG [delgivet med nr K(2006) 5702]

57

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande ( EUT L 327 av den 24.11.2006 )

68

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top