EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:329:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 329, 25 november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 329

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
25 november 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1738/2006 av den 23 november 2006 om ändring av förordning (EG) nr 930/2004 om tillfälliga undantagsbestämmelser vad gäller avfattande på maltesiska av rättsakter från Europeiska unionens institutioner

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1739/2006 av den 23 november 2006 om avslutande av den partiella interimsöversynen av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av kisel med ursprung i Ryska federationen

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1740/2006 av den 24 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 av den 24 november 2006 om fastställande av villkoren för det särskilda exportbidraget för urbenade styckningsdelar av fullvuxna handjur av nötkreatur som omfattas av tullagerförfarandet före export

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1742/2006 av den 24 november 2006 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för viner med ursprung i Republiken Albanien

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1743/2006 av den 24 november 2006 om permanent godkännande av en fodertillsats ( 1 )

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1744/2006 av den 24 november 2006 om närmare tillämpningsföreskrifter för stöd till silkesodling (kodifierad version)

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1745/2006 av den 24 november 2006 om ändring av förordning (EG) nr 936/97 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1746/2006 av den 24 november 2006 om rättelse av förordning (EG) nr 1279/2006 av den 25 augusti 2006 om att för regleringsåret 2005/06 fastställa en särskild jordbruksomräkningskurs för minimipriser på sockerbetor samt produktionsavgifter och tilläggsavgifter inom sockersektorn, för valutorna i de medlemsstater som inte antagit euron

24

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 17 november 2006 om ändring av beslut 2005/432/EG om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av köttprodukter avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av besluten 97/41/EG, 97/221/EG och 97/222/EG [delgivet med nr K(2006) 5444]  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens beslut av den 23 november 2006 om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och för nödvaccination av viltlevande svin och svin på anläggningar mot denna sjukdom i Rumänien [delgivet med nr K(2006) 5426]  ( 1 )

34

 

*

Kommissionens beslut av den 23 november 2006 om ändring av beslut 2005/381/EG om upprättande av ett frågeformulär för rapportering om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG [delgivet med nr K(2006) 5546]  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens beslut av den 23 november 2006 om harmonisering av radiospektrum för utrustning för radiofrekvensidentifiering (RFID) som används i UHF-bandet [delgivet med nr K(2006) 5599]

64

 

*

Kommissionens beslut av den 24 november 2006 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr K(2006) 5538]  ( 1 )

67

 

*

Kommissionens beslut av den 24 november 2006 om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av orthosulfamuron i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig [delgivet med nr K(2006) 5539]  ( 1 )

74

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2006/807/GUSP av den 20 november 2006 om genomförande av gemensam åtgärd 2005/797/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna

76

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top