Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:187:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 187, 08 juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 187

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
8 juli 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1038/2006 av den 7 juli 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1039/2006 av den 7 juli 2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Tyskland, Spanien, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovenien, Slovakien och Sverige

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1040/2006 av den 7 juli 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 vad avser tillämpningsperioden

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1041/2006 av den 7 juli 2006 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 med avseende på övervakning av transmissibla spongiforma encefalopatier hos får ( 1 )

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2006 av den 7 juli 2006 om fastställande av närmare bestämmelser för tillämpning av artikel 28.3–4 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1043/2006 av den 7 juli 2006 om fastställande av den faktiska olivoljeproduktionen och enhetsbeloppet för produktionsstöd för regleringsåret 2004/05

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1044/2006 av den 7 juli 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1019/2002 om saluföringsnormer för olivolja

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1045/2006 av den 7 juli 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1046/2006 av den 7 juli 2006 om utfärdande av exportlicens för vin

23

 

*

Kommissionens direktiv 2006/41/EG av den 7 juli 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa klotianidin och petoxamid som verksamma ämnen ( 1 )

24

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 29 maj 2006 om avslutande av samrådsförfarandet med Islamiska republiken Mauretanien i enlighet med artikel 96 i det ändrade Cotonouavtalet

28

 

*

Rådets beslut av den 27 juni 2006 om anpassning av ersättningar enligt beslut 2003/479/EG om anställningsvillkoren för nationella experter och militärer som är utstationerade vid rådets generalsekretariat

32

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 4 juli 2006 om fastställande för 2006 av en definitiv fördelning mellan medlemsstaterna av medel från Gemenskapens tobaksfond som skall beviljas för de åtgärder som avses i artiklarna 13 och 14 i förordning (EG) nr 2182/2002 [delgivet med nr K(2006) 3030]

33

 

*

Kommissionens beslut av den 5 juli 2006 om erkännande av vissa tredjeländer och vissa regioner i tredjeländer som fria från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes och Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus) [delgivet med nr K(2006) 3024]

35

 

*

Kommissionens beslut av den 6 juli 2006 om åtgärder för att förhindra spridning av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 till fåglar som hålls i djurparker och vid godkända organ, institut eller centrum i medlemsstaterna samt om upphävande av beslut 2005/744/EG [delgivet med nr K(2006) 3054]  ( 1 )

37

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2006/475/GUSP av den 12 juni 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon om status för de EU-ledda styrkorna i Republiken Gabon

42

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon om status för de EU-ledda styrkorna i Republiken Gabon

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top