Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:032:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 32, 04 februari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 32

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
4 februari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 194/2006 av den 3 februari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 195/2006 av den 3 februari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1377/2005 när det gäller den kvantitet korn som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det finländska interventionsorganet

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 196/2006 av den 3 februari 2006 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 för att ta hänsyn till den europeiska standarden EN ISO 14001:2004 och om upphävande av beslut 97/265/EG

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 197/2006 av den 3 februari 2006 om övergångsbestämmelser enligt förordning (EG) nr 1774/2002 avseende insamling, transport, behandling, användning och bortskaffande av före detta livsmedel ( 1 )

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 198/2006 av den 3 februari 2006 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1552/2005 om statistik över yrkesutbildning på företag ( 1 )

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 199/2006 av den 3 februari 2006 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 vad avser fastställande av högsta tillåtna halter för dioxiner och dioxinlika PCB i livsmedel ( 1 )

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 200/2006 av den 3 februari 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 201/2006 av den 3 februari 2006 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 186/2006 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

41

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 202/2006 av den 3 februari 2006 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

43

 

*

Kommissionens direktiv 2006/13/EG av den 3 februari 2006 om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder med avseende på dioxin och dioxinlika PCB ( 1 )

44

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 2 december 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar

54

 

*

Rådets beslut av den 23 januari 2006 om att de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, samt Ryssland, skall kunna få tillträde till programmet för tekniskt bistånd och informationsutbyte (TAIEX)

80

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 26 november 2003 om den stödordning som Italien, regionen Piemonte, planerar att genomföra för att minska luftföroreningarna inom regionen [delgivet med nr K(2003) 3520]  ( 1 )

82

 

*

Kommissionens beslut av den 1 februari 2006 om ändring av beslut 2005/393/EG beträffande restriktionszonerna när det gäller bluetongue i Spanien och Portugal [delgivet med nr K(2006) 180]  ( 1 )

91

 

*

Kommissionens beslut av den 3 februari 2006 om ändring av beslut 97/467/EG vad gäller införande av en anläggning i Uruguay i de provisoriska förteckningarna över anläggningar i tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera ratitkött [delgivet med nr K(2006) 233]  ( 1 )

93

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2172/2004 av den 17 december 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov ( EUT L 371 av den 18.12.2004 )

95

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top