EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:312:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 312, 29 november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 312

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
29 november 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1946/2005 av den 14 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2007/2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1947/2005 av den 23 november 2005 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2358/71 och (EEG) nr 1674/72

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1948/2005 av den 28 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1949/2005 av den 28 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1917/2000 med avseende på särskilda förflyttningar och uteslutande av handel i samband med reparationstransaktioner

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1950/2005 av den 28 november 2005 om anpassning av flera förordningar om marknaderna för spannmål, ris och potatisstärkelse till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1951/2005 av den 28 november 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

45

 

*

Kommissionens direktiv 2005/81/EG av den 28 november 2005 om ändring av direktiv 80/723/EEG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet ( 1 )

47

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Europaparlamentet
Rådet
Kommissionen

 

*

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut av den 4 november 2005 om utnämning av ledamöterna i övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

49

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2005 om likvärdighet av kontroller i vissa tredjeländer av förfaranden för upprätthållande av sorter och om ändring av beslut 2003/17/EG

51

 

*

Rådets rekommendation av den 14 november 2005 om prioriterade åtgärder för att öka samarbetet på arkivområdet i Europa

55

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPOL COPPS/1/2005 av den 16 november 2005 om utnämning av en uppdragschef/polischef för Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (EUPOL COPPS)

57

 

*

Rådets beslut av den 21 november 2005 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

58

 

*

Rådets beslut av den 24 november 2005 om utnämning av en fransk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

59

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juli 2005 om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion – Ärende COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (delgivet med nr K(2005) 2672)

60

 

*

Kommissionens beslut av den 25 november 2005 om ändring av beslut 2004/4/EG om tillstånd för medlemsstaterna att tillfälligt vidta nödåtgärder för att förhindra spridning av Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith från Arabrepubliken Egypten [delgivet med nr K(2005) 4525]

63

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2005 om tillfällig saluföring av visst utsäde av arten Triticum durum som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/402/EEG [delgivet med nr K(2005) 4527]  ( 1 )

65

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2005 om tillämpningen av artikel 86.2 i EG-fördraget på statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse [delgivet med nr K(2005) 2673]

67

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top