EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:164:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 164, 24 juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 164

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
24 juni 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 953/2005 av den 21 juni 2005 om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2004–30 juni 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Elfenbenskustens kust

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 954/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 955/2005 av den 23 juni 2005 om öppnande av en kvot för import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 956/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 411/88 om den metod och den räntesats som skall användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avyttring

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 957/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 846/2005 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 958/2005 av den 23 juni 2005 om att inte göra någon tilldelning enligt den 30e delanbudsinfordran för vitsocker inom ramen av en stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1327/2004

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 959/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 960/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 961/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 962/2005 av den 23 juni 2005 om utfärdande av exportlicens för vin

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 963/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 803/2005 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 964/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1210/2004, för regleringsåret 2004/05

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 965/2005 av den 23 juni 2005 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 966/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 967/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 868/2005

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 968/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 969/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 970/2005 av den 23 juni 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 115/2005

36

 

*

Kommissionens direktiv 2005/43/EG av den 23 juni 2005 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar

37

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Beslut nr 4/2005 av AVS–EG-Ministerrådet av den 13 april 2005 om användning av medel ur reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling

46

 

*

Rådets beslut av den 13 juni 2005 om utnämning av en italiensk suppleant i Regionkommittén

48

 

*

Rådets beslut av den 13 juni 2005 om utnämning av en tysk suppleant i Regionkommittén

49

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 21 juni 2005 om upprättande av en nätverksgrupp för utbyte och samordning av information om samexistens mellan genetiskt modifierade, konventionella och ekologiska grödor

50

 

*

Kommissionens beslut av den 21 juni 2005 om genomförande av undersökningar i medlemsstaterna avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar [delgivet med nr K(2005) 1827]  ( 1 )

52

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juni 2005 om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en rapsprodukt (Brassica napus L., linje GT73) som modifierats genetiskt för tolerans mot herbiciden glyfosat [delgivet med nr K(2005) 1838]  ( 1 )

57

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top