EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:381:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 381, 28 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 381

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
28 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2243/2004 av den 22 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2244/2004 av den 23 december 2004 om öppnande av tullkvoter för 2005 för import till Europeiska gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Rumänien

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2245/2004 av den 27 december 2004 om ändring av bilagorna I, II, III och IV till rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2246/2004 av den 27 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för päron, citroner, äpplen och sommarpumpa

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2247/2004 av den 27 december 2004 om upphävande av vissa förordningar inom nötköttssektorn och förordning (EEG) nr 3882/90 inom får- och getköttssektorn

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2248/2004 av den 27 december 2004 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för år 2005 för tapioka med ursprung i Thailand

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2249/2004 av den 27 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 686/2004 om övergångsbestämmelser avseende producentorganisationer på marknaden för färsk frukt och färska grönsaker med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2250/2004 av den 27 december 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 429/90, (EG) nr 2571/97, (EG) nr 174/1999, (EG) nr 2771/1999, (EG) nr 2799/1999, (EG) nr 214/2001, (EG) nr 580/2004, (EG) nr 581/2004 och (EG) nr 582/2004 angående tidsfristen för inlämnandet av anbud och meddelanden till kommissionen

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2251/2004 av den 27 december 2004 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 28 december 2004

29

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/903/EG:
Rådets beslut av den 29 november 2004 om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, och om godkännande och undertecknande av det tillhörande samförståndsavtalet

32

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

33

Samförståndsavtal

45

 

*

2004/904/EG:
Rådets beslut av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005–2010

52

 

 

Kommissionen

 

*

2004/905/EG:
Kommissionens beslut av den 14 december 2004 om fastställande av riktlinjer för underrättelser från tillverkare och distributörer om farliga konsumentprodukter till medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (delgivet med nr K(2004) 4772)
 ( 1 )

63

 

*

2004/906/EG:
Kommissionens beslut av den 23 december 2004 om utnämning av ledamöter till yrkesinspektörskommittén för en mandatperiod

78

 

*

2004/907/EG:
Kommissionens beslut av den 27 december 2004 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för anordnandet av ett internationellt seminarium om djurskydd inom ramen för avtalet mellan EG och Chile om sanitära och fytosanitära åtgärder som är tillämpliga på handeln med djur, animaliska produkter, växter, vegetabiliska produkter och andra varor samt om djurskydd

80

 

*

2004/908/EG:
Kommissionens beslut av den 23 december 2004 om skyddsåtgärder i samband med Newcastlesjuka i Bulgarien (delgivet med nr K(2004) 5650)
 ( 1 )

82

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2004/909/GUSP av den 26 november 2004 om inrättande av en expertgrupp inför ett eventuellt samordnat EU-uppdrag i Irak avseende polisen, rättsstatsprincipen och den civila förvaltningen

84

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top