Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:369:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 369, 16 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 369

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
16 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2132/2004 av den 6 december 2004 om fastställande av orienteringspriser och gemenskapens producentpris för fiskeåret 2005 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2133/2004 av den 13 december 2004 om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel då medlemsstaternas yttre gränser passeras och om ändring i detta syfte av bestämmelserna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och den gemensamma handboken

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2134/2004 av den 15 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2135/2004 av den 14 december 2004 om förbud mot fiske efter nordhavsräka för fartyg som seglar under polsk flagg

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2136/2004 av den 14 december 2004 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2137/2004 av den 14 december 2004 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2138/2004 av den 15 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 14/2004 rörande den prognostiserade försörjningsbalansen för Kanarieöarna för mjölk och grädde

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2139/2004 av den 8 december 2004 om anpassning och genomförande av rådets förordning (EEG) nr 571/88 och om ändring av kommissionens beslut 2000/115/EG inför uppläggningen av undersökningarna av företagsstrukturen i jordbruket åren 2005 och 2007

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2140/2004 av den 15 december 2004 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1245/2004 när det gäller ansökningar om fiskelicenser i vatten under Grönlands exklusiva ekonomiska zon

49

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2141/2004 av den 15 december 2004 om en ny uppskattning av produktionen av orensad bomull för regleringsåret 2004/05 och om den nya preliminära sänkning av riktpriset som blir följden

53

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2142/2004 av den 15 december 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 december 2004

55

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/853/EG:
Rådets beslut av den 7 december 2004 om tillstånd för Republiken Frankrike och Republiken Italien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 3.1 i det sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG rörande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

58

 

*

2004/854/EG:
Rådets beslut av den 7 december 2004 om ändring av beslut 2001/865/EG om tillåtelse för Konungariket Spanien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 11 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG rörande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

60

 

*

2004/855/EG:
Rådets beslut av den 7 december 2004 om ändring av artikel 3 i beslut 98/198/EG om bemyndigande för Förenade kungariket att utsträcka tiden för tillämpning av ett särskilt undantag från artiklarna 6 och 17 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

61

 

*

2004/856/EG:
Rådets beslut av den 7 december 2004 om ändring av beslut 2000/746/EG om bemyndigande för Republiken Frankrike att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 11 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

63

 

 

Kommissionen

 

*

2004/857/EG:
Kommissionens beslut av den 8 december 2004 om ändring av beslut 97/222/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter (delgivet med nr K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/EG:
Kommissionens beslut av den 15 december 2004 om inrättandet av ett genomförandeorgan med namnet ”Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet” för förvaltning av gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet – med tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003

73

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA) ( EGT L 302 av den 1.12.2000 )

76

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top