EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:160:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 160, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628
L 160
47 årgången
30 april 2004


Svensk utgåva

Lagstiftning


InnehållsförteckningII Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
*2004/467/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om ändring av beslut 2001/881/EG avseende förteckningen över gränskontrollstationer med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (1) 1
*2004/468/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsåtgärder som skall tillämpas av Estland och Ungern när det gäller material som samlas in vid bearbetning av avloppsvatten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (1) 5
*2004/469/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (1)[delgivet med nr K(2004) 1690] 8
*2004/470/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om riktlinjer om en provisorisk referensmetod för provtagning och mätning av PM2.5 (1)[delgivet med nr K (2004) 1713] 53
*2004/471/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om strykning av vissa mjölkanläggningar från den förteckning över anläggningar i Polen som under en övergångsperiod får bearbeta både mjölk som uppfyller EU:s krav och mjölk som inte gör det (1)[delgivet med nr K(2004) 1717] 58
*2004/472/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om strykning av vissa anläggningar från förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser i Lettland, Litauen och Ungern (1)[delgivet med nr K(2004) 1724] 62
*2004/473/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga IX till anslutningsakten 2003 med avseende på tillägg av vissa anläggningar inom kött-, mjölk-och fiskerisektorn i Litauen till förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser (1)[delgivet med nr K(2004) 1727] 69
*2004/474/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga VIII till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter i Lettland i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser (1)[delgivet med nr K(2004) 1731] 75
*2004/475/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorn i Slovenien (1)[delgivet med nr K(2004) 1732] 79
*2004/476/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga VIII till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter i Lettland i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser (1)[delgivet med nr K(2004) 1737] 83
*2004/477/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om anpassning av beslut 2002/459/EG med avseende på införanden i förteckningen över enheterna i det datoriserade nätet Traces med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (1)[delgivet med nr K(2004) 1738] 87
*2004/478/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om antagandet av en allmän plan för krishantering på området för livsmedel och foder 99
*2004/479/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om övergångsbestämmelser för vissa nationella referenslaboratorier för uppspårande av restsubstanser i de nya medlemsstaterna (1)[delgivet med nr K(2004) 1743] 112
*2004/480/EGBESLUT NR 1/2004 AV GEMENSAMMA VETERINÄRKOMMITTÉN, INRÄTTAD GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER, av den 28 april 2004 om ändring av tillägg 5 till bilaga 11 till avtalet 116
*2004/481/EG BESLUT nr 195 av den 23 mars 2004 om enhetlig tillämpning av artikel 22.1 a i i förordning (EEG) nr 1408/71 när det gäller förmåner i samband med graviditet och förlossning (1) 134
*2004/482/EGBESLUT nr 196 av den 23 mars 2004 med tillämpning av artikel 22.1 a (1) 136
*2004/483/EG KOMMISSIONENS BESLUT av den 28 april 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om ändring av bilaga I till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar inom sektorn för spritdrycker, med hänsyn till utvidgningen [delgivet med nr K(2004) 1566] 139
(1) Text av betydelse för EES

SV


De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.


Top