EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:156:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 156, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628
L 156
fyrtiosjunde årgången
30 april 2004


Svensk utgåva

Lagstiftning


InnehållsförteckningII Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
*2004/452/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte [delgivet med nr K(2004) 1664] (1) 1
*2004/453/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om genomförande av rådets direktiv 91/67/EEG om åtgärder mot vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur [delgivet med nr K(2004) 1679] (1) 5
*2004/454/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om ändring av bilagorna I, II och ni till kommissionens beslut 2003/858/EG om djurhälsovillkor och intygskrav för import av levande fisk, ägg och könsceller för odling och levande fisk från vattenbruk och produkter därav för användning som livsmedel [delgivet med nr K(2004) 1680] (1) 27
*2004/455/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om anpassning av beslut 2003/322/EG om tillämpning av förordning (EG) nr 1774/2002 avseende utfodring av vissa arter av asätande fåglar med kategori 1-material med anledning av Cyperns anslutning [delgivet med nr K(2004) 1682] (1) 39
*2004/456/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om ändring av beslut 2002/613/EG när det gäller godkända stationer för insamling av sperma av svin i Kanada [delgivet med nr K(2004) 1687] (1) 42
*2004/457/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket [delgivet med nr K(2004) 1706] 45
*2004/458/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga XII till anslutningsakten 2003 med avseende på tillägg av vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fiskerisektorn i Polen till förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser [delgivet med nr K(2004) 1709] (1) 51
*2004/459/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för vissa anläggningar inom mjölksektorn i Ungern [delgivet med nr K(2004) 1711] (1) 67
*2004/460/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om ändring av tillägg A till bilaga Vin till anslutningsakten 2003 med avseende på tillägg av vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fiskerisektorn i Lettland till förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser [delgivet K(2004) 1712] (1) 71
*2004/461/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om fastställande av ett frågeformulär som skall användas för årlig rapportering om utvärdering av luftkvaliteten enligt rådets direktiv 96/62/EG och 1999/30/EG, och enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/69/EG och 2002/3/EG [delgivet med nr K(2004) 1714] (1) 77
*2004/462/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om ändring av tillägg A till bilaga X till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar inom köttsektorn i Ungern i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser [delgivet med nr K(2004) 1715] (1) 127
*2004/463/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om ändring av tillägget till bilaga XIV till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar inom köttsektorn i Slovakien i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser [delgivet med nr K(2004) 1730] (1) 130
*2004/464/EG: Kommissionens beslut av den 29 april 2004 om antagande av övergångsbestämmelser för vissa anläggningar för animaliska biprodukter i Lettland [delgivet med nr K(2004) 1739] (1) 133
(1) Text av betydelse för EES

SV


De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.


Top