EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:127:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 127, 29 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 127
47 årgången
29 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 821/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2229/2003 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av kisel med ursprung i Ryssland 1
*Rådets förordning (EG) nr 822/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2603/2000 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i bland annat Thailand 3
*Rådets förordning (EG) nr 823/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2604/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i bland annat Thailand 7
*Rådets förordning (EG) nr 824/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1784/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Förbundsrepubliken Brasilien, Japan, Folkrepubliken Kina, Republiken Korea, Konungariket Thailand och Republiken Tjeckien 10
*Rådets förordning (EG) nr 825/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2042/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan 12
*Rådets förordning (EG) nr 826/2004 av den 26 april 2004 om förbud mot import av atlantisk blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) med ursprung i Ekvatorialguinea och Sierra Leone och om upphävande av förordning (EG) nr 2092/2000 19
*Rådets förordning (EG) nr 827/2004 av den 26 april 2004 om förbud mot import av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus) med ursprung i Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, Kambodja och Sierra Leone och om upphävande av förordning (EG) nr 1036/2001 21
*Rådets förordning (EG) nr 828/2004 av den 26 april 2004 om förbud mot import av atlantisk svärdfisk (Xiphias gladius) med ursprung i Sierra Leone och om upphävande av förordning (EG) nr 2093/2000 23
*Rådets förordning (EG) nr 829/2004 av den 26 april 2004 om ingående av avtalet genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av ändringar av protokollet om fastställande för perioden 16 juni 2001-15 juni 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissaus regering om fiske längs Guinea-Bissaus kust, och i beslut 2001/179/EG om fastställande av reglerna för beviljande av ekonomiskt stöd på fiskeområdet till Guinea-Bissau 25
Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av ändringar av protokollet om fastställande för perioden 16 juni 2001-15 juni 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau om fiske längs Guinea-Bissaus kust och i rådets beslut 2001/179/EG om fastställande av reglerna för beviljande av ekonomiskt stöd på fiskeområdet till Guinea-Bissau 27
*Rådets förordning (EG) nr 830/2004 av den 26 april 2004 om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 januari 2004-31 december 2008 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Guineas regering om fiske utanför Republiken Guineas kust 31
*Rådets förordning (EG) nr 831/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 973/2001 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter 33
Kommissionens förordning (EG) nr 832/2004 av den 28 april 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 35
*Kommissionens förordning (EG) nr 833/2004 av den 26 mars 2004 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 449/2000 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av aducerade rördelar med ursprung i Brasilien, Japan, Kina, Sydkorea, Thailand och Tjeckien och om godtagande av åtagande från en exporterande tillverkare i Tjeckien 37
*Kommissionens förordning (EG) nr 834/2004 av den 28 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem 40
*Kommissionens förordning (EG) nr 835/2004 av den 28 april 2004 om anpassning av förordning (EG) nr 2076/2002 och beslut 2002/928/EG, 2004/129/EG, 2004/247/EG och 2004/248/EG avseende fortsatt användning av vissa verksamma ämnen som inte förtecknas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (1) 43
*Kommissionens förordning (EG) nr 836/2004 av den 28 april 2004 om övergångsåtgärder som skall tillämpas av Cypern för skrapie (1) 48
Kommissionens förordning (EG) nr 837/2004 av den 28 april 2004 om inledande av anbudsförfarande för försäljning av vinalkohol som lagras i Tyskland för nya industriella användningsområden 50
*Kommissionens förordning (EG) nr 838/2004 av den 28 april 2004 om övergångsbestämmelser för import av bananer till gemenskapen med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning 52
*Kommissionens förordning (EG) nr 839/2004 av den 28 april 2004 om fastställande av justeringskoefficienter för de traditionella aktörernas tillfälliga referenskvantiteter och för de icke-traditionella aktörernas tillfälliga tilldelningar inom ramen för tilläggskvantiteten, i fråga om utfärdande av importlicenser för bananer under maj månad 2004 57
Kommissionens förordning (EG) nr 840/2004 av den 28 april 2004 om fastställande av importtullar inom rissektorn 58
Kommissionens förordning (EG) nr 841/2004 av den 28 april 2004 om ändring av de exportbidrag för vitsocker och råsocker i obearbetat skick 61
Kommissionens förordning (EG) nr 842/2004 av den 28 april 2004 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 63
Kommissionens förordning (EG) nr 843/2004 av den 28 april 2004 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 65
*Kommissionens förordning (EG) nr 844/2004 av den 28 april 2004 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 119/97 införts beträffande import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina, genom import av vissa ringpärmsmekanismer som avsänts från Konungariket Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Konungariket Thailand, och om registrering av sådan import 67
*Rådets direktiv 2004/56/EG av den 21 april 2004 om ändring av direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning, vissa punktskatter och skatter på försäkringspremier 70
*Kommissionens direktiv 2004/57/EG av den 23 april 2004 om identifiering av pyrotekniska artiklar och viss ammunition för rådets direktiv 93/15/EEG om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och kontroll av explosiva varor för civilt bruk (1) 73
*Kommissionens direktiv 2004/61/EG av den 26 april 2004 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande gränsvärden för resthalter av vissa bekämpningsmedel vars användning är förbjuden i Europeiska gemenskapen (1) 81
*Rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning (1) 92
*Kommissionens direktiv 2004/70/EG av den 28 april 2004 om ändring av rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1) 97
*Kommissionens direktiv 2004/71/EG av den 28 april 2004 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa Pseudomonas chlororaphis som verksamt ämne (1) 104
Domstolen
*Ändring av rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas domstol 107
Förstainstansrätten
*Ändring av rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt 108

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/441/EC
*Rådets beslut av den 26 april 2004 om ingående av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan 109
2004/442/EC
*Rådets beslut av den 26 april 2004 om utnämning av en ny ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission 110
2004/443/EC
*Rådets beslut av den 26 april 2004 om utnämning av en ny ledamot av Europeiska gemenskapens kommission 111
2004/444/EURATOM
*Rådets beslut av den 26 april 2004 om ändring av beslut 2002/668/Euratom i syfte att justera det finansiella referensbeloppet för att beakta utvidgningen av Europeiska unionen 112
Kommissionen
2004/445/EC
*Kommissionens beslut av den 13 april 2004 om godtagande av ett åtagande som erbjudits inom ramen för antidumpningsförfarandet beträffande import av kisel med ursprung i Ryska federationen [delgivet med nr K(2004) 1312] 114
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Gemensamma EES-kommittén
16/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 16/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet 116
17/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 17/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet 118
18/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 18/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 120
19/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 19/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet 122
20/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 20/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 124
21/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 21/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 126
22/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 22/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 127
23/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 23/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 128
24/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 24/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 130
25/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 25/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 131
26/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 26/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 132
27/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 27/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 134
28/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 28/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 136
29/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 29/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga XIV (Konkurrens) till EES-avtalet 137
30/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 30/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet 140
31/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 31/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet 142
32/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 32/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet 143
33/2004
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 33/2004 av den 19 mars 2004 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet 144

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 766/2004 av den 23 april 2004 om fastställande av exportbidrag för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner och äpplen) (EUT L 120 av den 24.4.2004) 157
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 772/2004 av den 27 april 2004 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring (EUT L 123 av den 27.4.2004) 158
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1943/2003 av den 3 november 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller stöd till förhandserkända producentgrupper (EUT L 286 av den 4.11.2003) 158
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top