EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:123:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 123, 27 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 123
47 årgången
27 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 769/2004 av den 21 april 2004 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 555/2000, (EG) nr 2500/2001, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 1267/1999 i syfte att göra det möjligt för de länder som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen att delta i anbudsinfordringar som anordnas inom ramen för gemenskapens program för stöd inför anslutningen 1
*Rådets förordning (EG) nr 770/2004 av den 21 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2791/1999 om att upprätta vissa kontrollåtgärder som skall tillämpas i det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 771/2004 av den 23 april 2004 om övergångsbestämmelser avseende fortsatt användning av växtskyddsmedel som innehåller vissa verksamma ämnen efter anslutningen av nya medlemsstater (1) 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 772/2004 av den 27 april 2004 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring (1) 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (1) 18
Kommissionens förordning (EG) nr 774/2004 av den 26 april 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 775/2004 av den 26 april 2004 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier (1) 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 776/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 349/2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 777/2004 av den 26 april 2004 om anpassning av flera förordningar om spannmålsmarknaden till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 50
*Kommissionens förordning (EG) nr 778/2004 av den 26 april 2004 om rättelse av den portugisiska versionen av förordning (EG) nr 40/2004 om bevis på tullbehandling vid import av socker till tredje land enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999 62
*Kommissionens förordning (EG) nr 779/2004 av den 26 april 2004 om rättelse av den franska och den nederländska versionen av förordning (EG) nr 2277/2003 om ändring av bilagorna I och II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel 63
*Kommissionens förordning (EG) nr 780/2004 av den 26 april 2004 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller import och transit av vissa produkter från vissa tredje länder (1) 64
*Kommissionens förordning (EG) nr 781/2004 av den 26 april 2004 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) till följd av Europeiska gemenskapens anslutning till Madridprotokollet 85
*Kommissionens förordning (EG) nr 782/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2868/95 som följd av Europeiska gemenskapens anslutning till Madridprotokollet (1) 88
*Kommissionens förordning (EG) nr 783/2004 av den 26 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för gurka och körsbär, andra än surkörsbär 98
Kommissionens förordning (EG) nr 784/2004 av den 26 april 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 100

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/395/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 21 april 2004 om utnämning av en dansk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 102
2004/396/EC
*Rådets beslut av den 21 april 2004 om utnämning av en finländsk ordinarie ledamot och en finländsk suppleant i Regionkommittén 103
2004/397/EC
*Rådets beslut av den 21 april 2004 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén 104
2004/398/EC
*Rådets beslut av den 21 april 2004 om utnämning av en belgisk ordinarie ledamot i Regionkommittén 105
2004/399/EC
*Rådets beslut av den 21 april 2004 om utnämning av en ordinarie ledamot och fem suppleanter i Regionkommittén 106
Kommissionen
2004/400/EC
*Kommissionens beslut av den 26 april 2004 om att tillåta medlemsstaterna att förlänga de provisoriska tillstånden för det nya verksamma ämnet profoxydim [delgivet med nr K(2004) 1512] (1) 107
2004/401/EC
*Kommissionens beslut av den 26 april 2004 om att inte uppta mefluidid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2004) 1513] (1) 109
2004/402/EC
*Kommissionens beslut av den 26 april 2004 om godkännande av beredskapsplanerna för bekämpning av aviär influensa och Newcastlesjukan [delgivet med nr K(2004) 1517] (1) 111
2004/403/EC
*Beslut nr 2/2004 av den gemensamma jordbrukskommittén av den 18 mars 2004 om ändringarna av tillägget till bilaga 10 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter 113
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top