Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:099:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 99, 03 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 99
47 årgången
3 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 625/2004 av den 31 mars 2004 om förlängning av giltighetstiden för och ändring av förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete 1
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 626/2004/EG av den 31 mars 2004 om ändring av beslut nr 508/2000/EG om upprättande av Kultur 2000-programmet (1) 3
Kommissionens förordning (EG) nr 627/2004 av den 2 april 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
Kommissionens förordning (EG) nr 628/2004 av den 2 april 2004 om exportanbud som lämnats för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris avsett för vissa tredjeländer inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003 6
Kommissionens förordning (EG) nr 629/2004 av den 2 april 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003 7
Kommissionens förordning (EG) nr 630/2004 av den 2 april 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1876/2003 8

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/305/EC
*Rådets beslut av den 22 mars 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 januari 2004-31 december 2008 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Guineas regering om fiske utanför Guineas kust 9
Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 januari 2004-31 december 2008 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Guineas regering om fiske utanför Guineas kust 11
2004/306/EC
*Rådets beslut av den 2 april 2004 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2003/902/EG 28
Kommissionen
2004/307/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 2003 om den stödordning som Italien har genomfört för naturkatastrofer [delgivet med nr K(2003) 4328] 30
2004/308/EC
*Kommissionens beslut av den 2 april 2004 om delegering av förvaltningen av stöd till genomförandeorgan för föranslutningsåtgärder inom jordbruket och landsbygdens utveckling i Republiken Slovenien under föranslutningsperioden 59
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2004/000/CFSP
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/309/GUSP av den 2 april 2004 om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2003/906/GUSP 61
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top