Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:087:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 87, 25 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 87
47 årgången
25 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 540/2004 av den 24 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 541/2004 av den 23 mars 2004 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 3
Kommissionens förordning (EG) nr 542/2004 av den 24 mars 2004 om avvikelse för år 2004 från förordningarna (EG) nr 1371/95 och (EG) nr 1372/95 när det gäller datum för utfärdande av exportlicenser inom sektorn för ägg och fjäderfäkött 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 543/2004 av den 24 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1520/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 544/2004 av den 24 mars 2004 om införande av övergångsbestämmelser som skall antas med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning när det gäller den reserv som upprättats i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1520/2000 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 545/2004 av den 24 mars 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 till följd av ändringar av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 546/2004 av den 24 mars 2004 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 13
Kommissionens förordning (EG) nr 547/2004 av den 24 mars 2004 om fastställande av exportbidrag för olivolja 16
Kommissionens förordning (EG) nr 548/2004 av den 24 mars 2004 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 18

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/277/EC, EURATOM
*Kommissionens beslut av den 29 december 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2001/792/EG, Euratom om inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten [delgivet med nr K(2003) 5185] (1) 20
2004/278/EC
*Kommissionens beslut av den 10 februari 2004 om gemenskapens ståndpunkt om ändring av tilläggen till bilaga 4 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter 31
2004/279/EC
*Kommissionens beslut av den 19 mars 2004 om riktlinjer för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG om ozon i luften [delgivet med nr K(2004) 764] (1) 50
2004/280/EC
*Kommissionens beslut av den 19 mars 2004 om övergångsbestämmelser för saluföring av vissa produkter av animaliskt ursprung som framställts i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien [delgivet med nr K(2004) 845] (1) 60
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top