Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:081:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 81, 19 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 81
47 årgången
19 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 501/2004 av den 10 mars 2004 om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (1) 1
*Rådets förordning (EG) nr 502/2004 av den 11 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1177/2002 om en tillfällig skyddsordning för varvsindustrin 6
Kommissionens förordning (EG) nr 503/2004 av den 18 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
Kommissionens förordning (EG) nr 504/2004 av den 18 mars 2004 om att tillämpa en nedsättningskoefficient på utfärdandet av bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, enligt artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 10
Kommissionens förordning (EG) nr 505/2004 av den 18 mars 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 11
Kommissionens förordning (EG) nr 506/2004 av den 18 mars 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 14
Kommissionens förordning (EG) nr 507/2004 av den 18 mars 2004 om i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens som inlämnats i mars 2004 kan beviljas för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning 18
Kommissionens förordning (EG) nr 508/2004 av den 18 mars 2004 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 19
Kommissionens förordning (EG) nr 509/2004 av den 18 mars 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 22
Kommissionens förordning (EG) nr 510/2004 av den 18 mars 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 24
Kommissionens förordning (EG) nr 511/2004 av den 18 mars 2004 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 26
Kommissionens förordning (EG) nr 512/2004 av den 18 mars 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på tjugotredje delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003 29
Kommissionens förordning (EG) nr 513/2004 av den 18 mars 2004 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 30
Kommissionens förordning (EG) nr 514/2004 av den 18 mars 2004 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 238/2004 32
Kommissionens förordning (EG) nr 515/2004 av den 18 mars 2004 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2315/2003 33
Kommissionens förordning (EG) nr 516/2004 av den 18 mars 2004 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 34

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/259/EC
*Rådets beslut av den 19 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar 35
Protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar 37
Kommissionen
2004/260/EC
*Kommissionens beslut av den 30 april 2003 om den stödordning som regionen Toskana i Italien planerar att genomföra för att minska utsläppen av växthusgaser [delgivet med nr K(2003) 1327] (1) 72
2004/261/EC
*Kommissionens beslut av den 9 juli 2003 om det statliga stöd nr C 11/2002 (ex N 382/2001) som Italien planerar att genomföra till förmån för vissa tunga transportfordon i samband med trafikomledningen från riksväg 33 vid Lago Maggiore till motorväg A26 [delgivet med nr K(2003) 2154] (1) 80
2004/262/EC
*Kommissionens beslut av den 17 mars 2004 om vissa skyddsåtgärder avseende registrerade hästar från Sydafrika [delgivet med nr K(2004) 808] (1) 86
2004/263/EC
*Kommissionens beslut av den 17 mars 2004 om ändring av beslut 2000/333/EG om särskilda villkor för import av levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur samt marina snäckor och sniglar med ursprung i Socialistiska republiken Vietnam avseende utnämnandet av behörig myndighet [delgivet med nr K(2004) 824] (1) 88
2004/264/EC
*Kommissionens beslut av den 18 mars 2004 om tillfälligt upphävande av den antidumpningstull som genom kommissionens beslut nr 2730/2000/EKSG införts på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina 89

Rättelser
*Rättelse till kommissionens direktiv 2004/4/EG av den 15 januari 2004 om ändring av direktiv 96/3/EG om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och oljor (EUT L 15 av den 22.1.2004) 92
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top