EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:078:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 78, 16 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 78
47 årgången
16 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 476/2004 av den 15 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 477/2004 av den 15 mars 2004 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det andra anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 276/2004 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 478/2004 av den 15 mars 2004 om frisläppande av säkerheter för de importlicenser för förmånssocker som har utfärdats enligt förordning (EEG) nr 2782/76 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 479/2004 av den 15 mars 2004 om fastställande av de kvantiteter som för skörden 2004 i Italien får överföras till en annan sortgrupp inom ramen för garantitröskeln i sektorn för råtobak 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 480/2004 av den 15 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2182/2002 när det gäller undantag för 2004 från de tidsfrister som fastställts för meddelande av de preliminära finansieringsplanerna för åtgärder som finansieras av Gemenskapens tobaksfond och för den definitiva fördelningen av fondens resurser mellan medlemsstaterna 8
Kommissionens förordning (EG) nr 481/2004 av den 15 mars 2004 om fastställande av exportbidrag för griskött 9
Kommissionens förordning (EG) nr 482/2004 av den 15 mars 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 11
Kommissionens förordning (EG) nr 483/2004 av den 15 mars 2004 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 14
Kommissionens förordning (EG) nr 484/2004 av den 15 mars 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 16
Kommissionens förordning (EG) nr 485/2004 av den 15 mars 2004 om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Jordanien 18
Kommissionens förordning (EG) nr 486/2004 av den 15 mars 2004 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza 20

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/246/EC
*Rådets beslut av den 2 mars 2004 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse underteckna, ratificera eller ansluta sig till 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, och om bemyndigande för Österrike och Luxemburg att i Europeiska gemenskapens intresse ansluta sig till de instrument som ligger till grund för protokollet 22
2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja 24
1992 års ändringsprotokoll till 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja 32
1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja 40
Kommissionen
2004/247/EC
*Kommissionens beslut av den 10 mars 2004 om att inte uppta simazin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2004) 727] (1) 50
2004/248/EC
*Kommissionens beslut av den 10 mars 2004 om att inte uppta atrazin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2004) 731] (1) 53
2004/249/EC
*Kommissionens beslut av den 11 mars 2004 om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapportering om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) [delgivet med nr K(2004) 714] (1) 56
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top