EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:067:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 67, 05 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 67
47 årgången
5 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG, Euratom) nr 401/2004 av den 23 februari 2004 om särskilda och temporära åtgärder för rekrytering av tjänstemän till Europeiska gemenskaperna i samband med Cyperns, Estlands, Lettlands, Litauens, Maltas, Polens, Slovakiens, Sloveniens, Tjeckiens och Ungerns anslutning 1
Kommissionens förordning (EG) nr 402/2004 av den 4 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
Kommissionens förordning (EG) nr 403/2004 av den 4 mars 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 5
Kommissionens förordning (EG) nr 404/2004 av den 4 mars 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 7
Kommissionens förordning (EG) nr 405/2004 av den 4 mars 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på tjugoandra delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 406/2004 av den 4 mars 2004 om anpassning av vissa förordningar om olivolja till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 10
Kommissionens förordning (EG) nr 407/2004 av den 4 mars 2004 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 12
Kommissionens förordning (EG) nr 408/2004 av den 4 mars 2004 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 15
Kommissionens förordning (EG) nr 409/2004 av den 4 mars 2004 om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 238/2004 16
Kommissionens förordning (EG) nr 410/2004 av den 4 mars 2004 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2315/2003 17

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/213/EC
*Kommissionens beslut av den 3 februari 2004 om genomförandet av den förberedande åtgärden om förbättrande av den europeiska industrins potential för säkerhetsforskning 18
2004/214/EC
*Kommissionens beslut av den 3 mars 2004 om ändring av beslut 2000/40/EG när det gäller giltighetsperioden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till kylskåp [delgivet med nr K(2004) 310] (1) 23
2004/215/EC
*Kommissionens beslut av den 1 mars 2004 om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram [delgivet med nr K(2004) 573] (1) 24
2004/216/EC
*Kommissionens beslut av den 1 mars 2004 om ändring av rådets direktiv 82/894/EEG om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen så att vissa hästsjukdomar och vissa sjukdomar hos bin läggs till i förteckningen över anmälningspliktiga sjukdomar [delgivet med nr K(2004) 578] (1) 27
2004/217/EC
*Kommissionens beslut av den 1 mars 2004 om antagande av en förteckning över varor som inte får avyttras eller användas som foder [delgivet med nr K(2004) 583] (1) 31

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 464/2001 av den 7 mars 2001 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register övre skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 66 av den 8.3.2001) 34
*Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG av den 26 maj 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror (EUT L 152 av den 20.6.2003) 34
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top