EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:060:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 60, 27 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 60
47 årgången
27 februari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 327/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 328/2004 av den 26 februari 2004 om undantag, för år 2004, från förordning (EG) nr 1474/95 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 329/2004 av den 26 februari 2004 om undantag, för år 2004, från förordning (EG) nr 1431/94 om föreskrifter för tillämpningen inom fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 774/94 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 330/2004 av den 26 februari 2004 om undantag, för år 2004, från förordning (EG) nr 1396/98 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för rådets förordning (EG) nr 779/98 om import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet och om upphävande av förordning (EEG) nr 4115/86 och om ändring av förordning (EG) nr 3010/95 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 331/2004 av den 26 februari 2004 om undantag, för år 2004, från förordning (EG) nr 1251/96 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 332/2004 av den 26 februari 2004 om undantag för 2004 från förordning (EG) nr 1432/94 om tillämpningsföreskrifter för griskött till den importordning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 333/2004 av den 26 februari 2004 om undantag för 2004 från förordning (EG) nr 1898/97 beträffande förvaltningen av tullkvoter för produkter från grisköttssektorn med ursprung i Bulgarien och Rumänien 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 334/2004 av den 26 februari 2004 om undantag, för år 2004, från förordning (EG) nr 1458/2003 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för griskött 14
Kommissionens förordning (EG) nr 335/2004 av den 26 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2242/2003 när det gäller den tillgängliga kvantitet för vilken ansökningar om importlicenser för produkter av fjäderfäkött får lämnas in för perioden 1-30 april 2004 15
Kommissionens förordning (EG) nr 336/2004 av den 26 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2241/2003 när det gäller den tillgängliga kvantitet för vilken importlicensansökningar för vissa produkter inom sektorn för ägg och fjäderfäkött får lämnas in mellan den 1 och 30 april 2004 17
Kommissionens förordning (EG) nr 337/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 19
Kommissionens förordning (EG) nr 338/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 21
Kommissionens förordning (EG) nr 339/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 23
Kommissionens förordning (EG) nr 340/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 24
Kommissionens förordning (EG) nr 341/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 27
Kommissionens förordning (EG) nr 342/2004 av den 26 februari 2004 om utfärdande av exportlicenser för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (körsbär konserverade med socker) 31
Kommissionens förordning (EG) nr 343/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 32
Kommissionens förordning (EG) nr 344/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 35
Kommissionens förordning (EG) nr 345/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 37
Kommissionens förordning (EG) nr 346/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av exportbidragen för malt 39
Kommissionens förordning (EG) nr 347/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 41
Kommissionens förordning (EG) nr 348/2004 av den 26 februari 2004 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 43
Kommissionens förordning (EG) nr 349/2004 av den 26 februari 2004 om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 238/2004 44
Kommissionens förordning (EG) nr 350/2004 av den 26 februari 2004 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2315/2003 45
Kommissionens förordning (EG) nr 351/2004 av den 26 februari 2004 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 46

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/190/CFSP
*Beslut proxima/1/2004 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 10 februari 2004 om godtagande av bidrag från icke-anslutande tredje länder till Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL "Proxima") 54
2004/191/EC
*Rådets beslut av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och närmare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land 55
Kommissionen
2004/192/EC
*Kommissionens beslut av den 25 februari 2004 om antagande av arbetsplanen för 2004 för genomförandet av programmet för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003-2008) med det årliga arbetsprogrammet på bidragsområdet (1) 58
2004/193/EC
*Beslut nr 2/JP/2003 av den 26 januari 2004 av Gemensamma kommittén, inrättad genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japan om ömsesidigt erkännande, om registrering av ett organ för bedömning av överensstämmelse inom ramen för sektorsbilagan om elektriska produkter 71
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top