EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:052:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 52, 21 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 52
47 årgången
21 februari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 304/2004 av den 20 februari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 305/2004 av den 20 februari 2004 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, äpplen) 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 306/2004 av den 19 februari 2004 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av polyetentereftalat med ursprung i Australien, Folkrepubliken Kina och Islamiska republiken Pakistan 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 307/2004 av den 20 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1520/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen och särskilda bestämmelser när det gäller vissa bidragslicenser 35
*Kommissionens förordning (EG) nr 308/2004 av den 20 februari 2004 om omfördelning av de under 2003 icke utnyttjade delarna av de kvantitativa kvoterna för vissa produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina 37
Kommissionens förordning (EG) nr 309/2004 av den 20 februari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003 45
Kommissionens förordning (EG) nr 310/2004 av den 20 februari 2004 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1878/2003 46
Kommissionens förordning (EG) nr 311/2004 av den 20 februari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003 47
Kommissionens förordning (EG) nr 312/2004 av den 20 februari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1876/2003 48
Kommissionens förordning (EG) nr 313/2004 av den 20 februari 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 49
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG 50
*Rådets direktiv 2004/15/EG av den 10 februari 2004 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förlänga möjligheten att tillåta medlemsstaterna att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på vissa arbetsintensiva tjänster 61

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/161/EC
*Rådets beslut av den 10 februari 2004 om förlängning av giltighetstiden för beslut 2000/185/EG om att tillåta medlemsstaterna att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på vissa arbetsintensiva tjänster i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 28.6 i direktiv 77/388/EEG 62
2004/162/EC
*Rådets beslut av den 10 februari 2004 om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen och om förlängning av giltighetstiden för beslut 89/688/EEG 64
Kommissionen
2004/163/EC
*Kommissionens rekommendation av den 17 februari 2004 om det samordnade kontrollprogram som skall genomföras på foderområdet under 2004 i enlighet med rådets direktiv 95/53/EG (1) 70
2004/164/EC
*Kommissionens beslut av den 19 februari 2004 om ändring av beslut 2004/130/EG om att tillfälligt tillåta saluföring av visst utsäde av arten Vicia faba L. som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/401/EEG [delgivet med nr K(2004) 492] (1) 77
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top