Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:050:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 50, 20 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 50
47 årgången
20 februari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 288/2004 av den 19 februari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 289/2004 av den 19 februari 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 290/2004 av den 19 februari 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 291/2004 av den 19 februari 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på tjugoförsta delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003 7
Kommissionens förordning (EG) nr 292/2004 av den 19 februari 2004 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 8
Kommissionens förordning (EG) nr 293/2004 av den 19 februari 2004 om utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för den tunisiska tullkvoten 11
Kommissionens förordning (EG) nr 294/2004 av den 19 februari 2004 om tillämpningsföreskrifter när det gäller fastställande av vissa riktkvantiteter och högsta individuella kvantiteter för utfärdande av licenser för import av bananer till gemenskapen under andra kvartalet 2004 inom ramen för tullkvoterna 12
Kommissionens förordning (EG) nr 295/2004 av den 19 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2314/2003 vad beträffar den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av råg som innehas av det tyska interventionsorganet 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 296/2004 av den 19 februari 2004 om ändring av förordning (EEG) 1848/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 297/2004 av den 19 februari 2004 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" ("Ensaimada de Mallorca" eller "Ensaimada mallorquina") 18
Kommissionens förordning (EG) nr 298/2004 av den 19 februari 2004 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 19
Kommissionens förordning (EG) nr 299/2004 av den 19 februari 2004 om fastställande av exportbidrag för olivolja 20
Kommissionens förordning (EG) nr 300/2004 av den 19 februari 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 22
Kommissionens förordning (EG) nr 301/2004 av den 19 februari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 25
Kommissionens förordning (EG) nr 302/2004 av den 19 februari 2004 om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 238/2004 26
Kommissionens förordning (EG) nr 303/2004 av den 19 februari 2004 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2315/2003 27
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/9/EG av den 11 februari 2004 om tillsyn och kontroll avseende god laboratoriesed (GLP) (kodifierad version) (1) 28
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/10/EG av den 11 februari 2004 om harmonisering av lagar och andra författningar om tillämpningen av principerna för god laboratoriesed och kontrollen av tillämpningen vid prov med kemiska ämnen (kodifierad version) (1) 44

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/157/EC
*Rådets beslut av den 19 februari 2004 om förlängning av tillämpningsperioden för åtgärderna i beslut 2002/148/EG om avslutande av samrådet med Zimbabwe enligt artikel 96 i AVS-EG-partnerskapsavtalet 60
Kommissionen
2004/158/EC
*Kommissionens beslut av den 16 februari 2004 om ändring av beslut 92/216/EEG om offentliggörandet av förteckningen över samordnande myndigheter [delgivet med nr K(2004) 390] (1) 62
2004/159/EC
*Kommissionens beslut av den 16 februari 2004 om ändring för andra gången av beslut 2002/975/EG om införande av vaccination för att komplettera åtgärderna för att bekämpa infektion med lågpatogen aviär influensa i Italien och om särskilda åtgärder för kontroll vid transport [delgivet med nr K(2004) 393] (1) 63
2004/160/EC
*Kommissionens beslut av den 16 februari 2004 om ändring av beslut 2003/71/EG gällande beslutets giltighetstid [delgivet med nr K(2004) 394] (1) 65
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2004/000/EC
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/161/GUSP av den 19 februari 2004 om ändring och förlängning av restriktiva åtgärder mot Zimbabwe 66

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 276/2004 av den 17 februari 2004 om försäljning genom periodiskt anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan (EUT L 47 av den 18.2.2004) 73
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top