EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:049:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 49, 19 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 49
47 årgången
19 februari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet 1
Kommissionens förordning (EG) nr 281/2004 av den 18 februari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 av den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen (1) 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 283/2004 av den 18 februari 2004 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående, genom import av polyetentereftalatfilm som avsänts från Förbundsrepubliken Brasilien och från Staten Israel, av de utjämningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 2597/1999 införts beträffande import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bl.a. Republiken Indien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien respektive Israel eller ej, och om registrering av sådan import 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 284/2004 av den 18 februari 2004 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående, genom import av polyetentereftalatfilm som avsänts från Förbundsrepubliken Brasilien och från Staten Israel, av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1676/2001 införts beträffande import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bland annat Republiken Indien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien respektive Israel eller ej, och om registrering av sådan import 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 285/2004 av den 18 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1306/2003 när det gäller tidsfristen för avhämtning av alkoholen 31
Kommissionens förordning (EG) nr 286/2004 av den 18 februari 2004 om fastställande av importtullar inom rissektorn 32
Kommissionens förordning (EG) nr 287/2004 av den 18 februari 2004 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget 35
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG av den 11 februari 2004 om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon (1) 36

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/146/EC
*Kommissionens beslut av den 12 februari 2004 om ändring av beslut 2003/135/EG avseende utvidgning av planerna för utrotning och vaccination i distriktet Bad Kreuznach (Tyskland) och upphörande av planerna för vaccination i delstaten Saarland (Tyskland) [delgivet med nr K(2004) 337] (1) 42
2004/147/EC
*Kommissionens beslut av den 12 februari 2004 om finansiellt stöd från gemenskapen för 2004 till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur [delgivet med nr K(2004) 343] 44
2004/148/EC
*Kommissionens beslut av den 18 februari 2004 om fastställande för 2004 av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av medel från Gemenskapens tobaksfond som beviljas för de åtgärder som avses i artiklarna 13 och 14 i förordning (EG) nr 2182/2002 [delgivet med nr K(2004) 493] 47
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top