EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:037:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 37, 10 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 37
47 årgången
10 februari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 222/2004 av den 9 februari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 223/2004 av den 9 februari 2004 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 om att införa vissa benämningar i det register över skyddade särarter som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (Hushållsost) 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 224/2004 av den 9 februari 2004 om fastställande av det stöd som avses i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 för privat lagring av smör och grädde samt om undantag från förordning (EG) nr 2771/1999 5
Kommissionens förordning (EG) nr 225/2004 av den 9 februari 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 7

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/126/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko 8
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko 9
2004/127/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien 16
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien 17
Kommissionen
2004/128/EC
*Kommissionens beslut av den 23 januari 2004 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för lagring av antigener avsedda för framställning av mul- och klövsjukevacciner i Frankrike, Italien och Förenade kungariket under 2004 [delgivet med nr K(2004) 102] (1) 24
2004/129/EC
*Kommissionens beslut av den 30 januari 2004 om att inte uppta vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen [delgivet med nr K(2004) 152] (1) 27
2004/130/EC
*Kommissionens beslut av den 30 januari 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av arten Vicia faba L. som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/401/EEG [delgivet med nr K(2004) 161] (1) 32
2004/131/EC
*Kommissionens beslut av den 9 februari 2004 om erkännande i princip av fullständigheten i den dokumentation som inlämnats för detaljundersökning med tanke på ett möjligt införande av FEN 560 och penoxsulami bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2004) 274] (1) 34

Rättelser
*Rättelse till rättelse av kommissionens direktiv 2003/60/EG av den 18 juni 2003 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker (EUT L 155 av den 24.6.2003) 36
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top