Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:007:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 7, 13 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 7
47 årgången
13 januari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003-2009 1
Kommissionens förordning (EG) nr 49/2004 av den 12 januari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 50/2004 av den 9 januari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter, och om undantag från förordning (EG) nr 2535/2001 9
Kommissionens förordning (EG) nr 51/2004 av den 12 januari 2004 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget 20
Kommissionens förordning (EG) nr 52/2004 av den 12 januari 2004 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 53/2004 av den 12 januari 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Arabrepubliken Egypten 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 54/2004 av den 12 januari 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 beträffande gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Staten Israel 30
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/107/EG av den 5 december 2003 om ändring av rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter 40
*Rådets direktiv 2003/123/EG av den 22 december 2003 om ändring av direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater 41
*Kommissionens direktiv 2004/1/EG av den 6 januari 2004 om ändring av direktiv 2002/72/EG när det gäller upphävande av användningen av azodikarbonamid som jäsmedel (1) 45

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/34/EC
*Kommissionens beslut av den 6 januari 2004 om ändring av beslut 2003/828/EG när det gäller förflyttningar av vaccinerade djur från skyddszoner [delgivet med nr K(2003) 5306] (1) 47

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1251/96 av den 28 juni 1996 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött (EGT L 161 av den 29.6.1996) 51
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top