EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:006:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 6, 10 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 6
47 årgången
10 januari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 36/2004 av den 9 januari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 37/2004 av den 9 januari 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Konungariket Marocko 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 38/2004 av den 9 januari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 314/2002 om tillämpningsföreskrifter för kvotsystemet inom sektorn för socker 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 av den 9 januari 2004 om ändring av bilaga V till rådets förordning (EG) nr 1260/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 40/2004 av den 9 januari 2004 om bevis på tullbehandling vid import av socker till tredje land enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 41/2004 av den 9 januari 2004 om ändring och rättelse av bilagan till rådets förordning (EG) nr 1259/1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken 19
Kommissionens förordning (EG) nr 42/2004 av den 9 januari 2004 om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 december 2003 till 29 februari 2004 22
Kommissionens förordning (EG) nr 43/2004 av den 9 januari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003 24
Kommissionens förordning (EG) nr 44/2004 av den 9 januari 2004 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1878/2003 25
Kommissionens förordning (EG) nr 45/2004 av den 9 januari 2004 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003 26
Kommissionens förordning (EG) nr 46/2004 av den 9 januari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1876/2003 27
Kommissionens förordning (EG) nr 47/2004 av den 9 januari 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 28

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/24/EC
*Kommissionens rekommendation av den 19 december 2003 om ett samordnat program för offentlig kontroll av livsmedel för 2004 [delgivet med nr K(2003) 4878] (1) 29
2004/25/EC
*Kommissionens beslut av den 22 december 2003 om ändring av beslut 2002/657/EG vad gäller fastställande av den lägsta funktionsgräns som krävs (MRPL) för vissa restsubstanser i livsmedel av animaliskt ursprung [delgivet med nr K(2003) 4961] (1) 38
2004/26/EC
*Kommissionens beslut av den 22 december 2003 om gemenskapens bidrag för 2003 till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen [delgivet med nr K(2003) 4974] 40
2004/27/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om ändring av beslut 2003/678/EG om ett första ekonomiskt stöd från gemenskapen till stödberättigande kostnader för utrotning av aviär influensa i Nederländerna under 2003 [delgivet med nr K(2003) 4980] (1) 45
2004/28/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om ändring av besluten 2002/799/EG och 2002/943/EG när det gäller omfördelning av gemenskapens bidrag till medlemsstaternas program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och förteckningen över kontrollprogram för att förebygga zoonoser för 2003 [delgivet med nr K(2003) 5014] (1) 47
2004/29/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om ändring av beslut 2002/798/EG och 2002/934/EG med avseende på omfördelning av gemenskapens ekonomiska ersättning för medlemsstaters program för övervakning av TSE för 2003 [delgivet med nr K(2003) 5026] 51
2004/30/EC
*Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om särskilda villkor för import av beredda och frysta musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar från Peru och om upphävande av beslut 2001/338/EG och beslut 95/174/EG [delgivet med nr K(2003) 5053] (1) 53
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2004/31/EC
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/31/GUSP av den 9 januari 2004 om införande av ett mot Sudan riktat embargo mot vapen, ammunition och militär utrustning 55

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1789/2003 av den 11 september 2003 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 281 av den 30.10.2003) 57
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top