Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:342:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 342, 30 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 342
46 årgången
30 december 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2300/2003 av den 29 december 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2301/2003 av den 29 december 2003 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2302/2003 av den 29 december 2003 om undantag från förordning (EG) nr 192/2002 om bestämmelser för utfärdande av importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT eller EG/ULT 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 2303/2003 av den 29 december 2003 om särskilda regler för märkning av vin som importeras från Amerikas förenta stater 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 2304/2003 av den 29 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2808/98 om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 2305/2003 av den 29 december 2003 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av korn från tredje land 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 2306/2003 av den 29 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 280/98 om undantag från vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 2597/97 om fastställande av kompletterande allmänna regler för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter avseende mjölk för konsumtion som produceras i Finland och Sverige 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 2307/2003 av den 29 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2550/2001 när det gäller områden som är berättigade till getbidrag 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 2308/2003 av den 29 december 2003 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för 2004 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 2309/2003 av den 29 december 2003 om ändring av bilagorna III B, IV och VI till rådets förordning (EG) nr 517/94 rörande textilkvoter för 2004 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 2310/2003 av den 29 december 2003 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, äpplen) 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2311/2003 av den 29 december 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av korn som innehas av det svenska interventionsorganet 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2312/2003 av den 29 december 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av korn som innehas av det franska interventionsorganet 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2313/2003 av den 29 december 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 30
*Kommissionens förordning (EG) nr 2314/2003 av den 29 december 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av råg som innehas av det tyska interventionsorganet 32
Kommissionens förordning (EG) nr 2315/2003 av den 29 december 2003 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Portugal från tredje land 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 2316/2003 av den 29 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 98/2003 rörande den prognostiserade försörjningsbalansen för Kanarieöarna för fettfria mjölkberedningar 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/908/EC
*Rådets beslut av den 15 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om ändring av det fjärde protokollet om villkor för det fiske som föreskrivs i avtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering å andra sidan, i fråga om bestämmelserna om experimentellt fiske och programmet för budgetstöd 37
Avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om ändring av protokollet om villkor för det fiske som föreskrivs i avtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan, under perioden 1 januari 2004-31 december 2006 38
Protokoll om ändring av det fjärde protokollet om villkor för det fiske som föreskrivs i avtalet om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan 45
2003/909/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om ändring av beslut 97/375/EG, 98/23/EG och 98/198/EG om beviljande av tillstånd för Förenade kungariket att tillämpa åtgärder som avviker från artiklarna 28e.1, 6 och 17 i det sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter 49
2003/910/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om utnämning av en särskild samordnare för stabilitetspakten för sydöstra Europa 51
2003/911/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om upprättande av ett program för gemenskapsåtgärder till förmån för organ som främjar den ömsesidiga förståelsen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och vissa regioner i världen 53

Rättelser
*Rättelse till kommissionens direktiv 2002/79/EG om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker (EGT L 291 av den 28.10.2002) 58
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top